Ақыҭанхамҩа аминистрра: ауҭраҭых аарыхра аизырҳара ауеит

© Sputnik / Бадрак АвидзбаАқыҭанхамҩа аминистрра: ауҭраҭых аарыхра аизырҳара ауеит
Ақыҭанхамҩа аминистрра: ауҭраҭых аарыхра аизырҳара ауеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ақыҭанхамҩа аминистр Ҭемыр Ешба иаҳзеиҭиҳәеит аграртә сектор аусхк аҟны лшарақәаси планқәаси иҟоу ртәы.

АҞӘА, нанҳәа 12 — Sputnik, Наала Аҩӡыҧҳа. Атәылаҟны иҟоу атерминалтә ӡқәа ишахәҭоу еиҧш рхархәара иалнаршоит ауҭраҭых ҩынтә-хынтә еиҳаны аарыхра ҳәа иҳәеит Ақыҭанхамҩа аминистр Ҭемыр Ешба, Аминистрцәа Реилазаара аилатәараҟны.

Аҧсны имҩаҧысраны иҟоуп ақыҭанхамҩатә шәҟәанҵара

"Атермалтә ӡқәа ишахәҭоу еиҧш хра рыманы ахрархәараан хәышықәса рыҩныҵҟа иалшоит ауҭраҭых аалыҵ 15 нызқь тонна рҟынӡа аизырҳара", — иҳәеит иара.

Ачаи аусхк акәзар, 5 630 геқтар рҟынтәи аиҭашьақәыргылара алшоит 500-600га, убри аан аплантациа ҿыцқәа аҧҵамкәа.

Ешба иажәақәа рыла, Ақыҭанхамҩа аминистрреи араионқәа рҟны ақыҭанхамҩа аусбарҭақәеи иргәиҭоуп 2016 шықәса рзы апрограмма ҿыц амҩаҧгара – шықәсык изызҳауа акультура (акапусҭа, акартош, апырпыл у.у.е.) аиҭаҳара. Апрограмма анагӡара азыҧхьагәаҭоуп аминистрра иамоу аҧарақәа рыла.

Ажәабжьқәа зегьы
0