Аиааира Амш азы Ахьӡ-аԥша Амемориал аҿаԥхьа ашәҭқәа шьҭарҵеит

© Sputnik Томас ТхайцукАиааира Амш азы Ахьӡ-аԥша Амемориал аҿаԥхьа ашәҭқәа шьҭарҵеит
Аиааира Амш азы Ахьӡ-аԥша Амемориал аҿаԥхьа ашәҭқәа шьҭарҵеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аиааира амш азы аибашьра аветеранцәа, Аԥсны анапхгара, ауаажәларра, ашколхәыҷқәа ашәҭқәа шьҭарҵеит Аҟәа, Ахьӡ-аԥша абаҳчаҟны игылоу Амемориал аҿаԥхьа.

АҞӘА, цәыббра 30 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны Аиааира 22 шықәса ахыҵра аҽны аибашьра аветеранцәа, Аԥсны анапхгара, ауаажәларра, ашколхәыҷқәа ашәҭқәа шьҭарҵеит Аҟәа, Ахьӡ-аԥша абаҳчаҟны игылоу Амемориал аҿаԥхьа.

Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра аветеран, Чечентәылатәи зхатәгәаԥхарала иааз Омради Керимов иҳәеит ари иԥшьоу амш иахьеиԥш еснагь пату ақәаҵаны ишымҩаԥгалатәу.

Эркан Кутарба, ветеран войны - Sputnik Аҧсны
Еркан Қәҭарба: аибашьра иаҳцәагаз маҷым, аха иаҳзаанагаз акыр еиҳауп

"Даара сгәы иалоуп иҳацеибашьуаз аҷкәынцәа аӡәырҩы иахьа абраҟа иахьҳавагылам. Аибашьра ашҭьахь раԥхьаӡа Аԥсныҟа сааит ҵыԥх Аиааира Амш азгәаҭараан, сынтәагьы сааны сҩызцәа збар сҭаххеит. Ари адгьыл аҟны уаҳа еибашьра ҟамлааит! Зеиӷьашьарак аҳасаб ала исҳәар сҭахын Аԥсны анапхгара иҵегь азҿлымҳара рырҭалар ацхыраара зҭаху аҭаацәарақәа, ҳарҭ зегь ҳзеибашьуаз ажәлар ишақәнагоу инхаларц азоуп", — иҳәеит иара.

Цәыббыра 30, 1993 шықәсазы Аԥсны ахы иақәиҭтәын, аӷа имч мырхакәа аҳәаа дахцаны дкацан. Аибашьраҿы Аԥсны аганахь ала иҭахеит 3,5 нызқьҩык инарзынаԥшуа ауааԥсыра, хә-нызқьҩык ахәрақәа роуит, ҩышәҩык хабарда ибжьаӡит.

Ажәабжьқәа зегьы
0