Лев Кәыҵниа: ашәарыцаҩцәа рыԥшаара ҳаҿуижьҭеи жәамшуп

© Sputnik Томас ТхайцукОз. Рица.
Оз. Рица. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ашьхараҟны иӡыз ашәарыцаҩцәа ҩыџьа рыԥшаара иаҿуижьҭеи жәамшуп, аха макьаназы аԥшаарақәа лҵшәа рымам. Аҭыԥантәи аԥшааҩцәа ацхыраара рырҭоит Урыстәыла АҶА аусзуҩцәа.

АҞӘА, абҵара 19 — Sputnik Асҭанда Арӡынԥҳа. Ашьхараҟны иӡыз ашәарыцаҩцәа ҩыџьа рыԥшаара иаҿуижьҭеи жәамшуп, аха макьаназы аԥшаарақәа лҵшәа рымам. Абри атәы аанацҳауеит Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра апресс-маҵзура.

Рита Лолуа: афеида ҟалоит ҳәа ауаа рыԥсҭазаарақәа ашәарҭа иҳазҭаргылом

"Џьениа зыжәлоу ашәарыцаҩцәа ҩыџьа ашьха иӡит мчыбжьык аԥхьаҟа. Уахи-ҽни рыԥшаара ҳаҿуп, аха ашьхарахь асы леиит, ашьҭақәа зегьы хнаҩеит. Иахьа авертолиот ала аҭыԥқәа ирхаԥраауан, аха макьаназы лҵшәа ыҟам", — ҳәа азгәарҭоит аусбарҭаҟны.

Аҭыԥантәи аиқәырхаҩцәа ацхыраара рырҭоит Шәачатәи рколлегацәа. Урҭ арахь иааԥхьоуп Аԥсны Аҭагылазаашьа Ҷыдақәа рминистр Лев Кәыҵниа иҳәарала.

"Авертолиот ала ашьха Чадым иаҵанакуа аҭыԥқәа ирхаԥраауан, иара убасгьы аӡиас Бзыԥ аӡышьҭрагьы, аха макьаназы аԥшаарақәа лыҵшәадоуп", — ҳәа рҳәоит АҶА аусбарҭаҟны.

Абҵара 17 рзы Аԥсны АҶА аусзуҩцәа ацхыраара рырҭеит Риҵа хәыҷы иахьаҵанакуаз иҭанасыз урыстәылатәи атуристцәа ҩыџьа. Дара ирылшеит рхала аԥшааҩцәа аҭел рзасра, иахьыҟаз ркоординатқәа рҳәара. Уажәтәи аамҭазы урҭ ргәабзиара шәарҭа амам.

Ажәабжьқәа зегьы
0