Ашықәсҿыцазтәи ауснагӡатәқәа Аҟәатәи амикрораионқәа рҟны имҩаԥыслоит

© Sputnik Томас ТхайцукАшықәсҿыцазтәи агәалаҟазаара.
Ашықәсҿыцазтәи агәалаҟазаара. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аҟәа ақалақь Ахадара аҿар русқәа рзы Аилак ахәыҷқәа рзы аныҳәатә уснагӡатәқәа мҩаԥнагараны иҟоуп аҳҭнықалақь амикрораионқәа рҟны ԥхынҷкәын 25-29 рзы.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 22 — Sputnik, Наала Аҩӡыԥҳа. Аҟәа ақалақь Ахадара аҿар русқәа рзы Аилак ахәыҷқәа рзы аныҳәатә уснагӡатәқәа мҩаԥнагараны иҟоуп аҳҭнықалақь амикрораионқәа рҟны.

Ақәгыларақәа хацдыркуеит ԥхынҷкәын 25 рзы. Абри атәы ҳалҳәеит Аилак аҟаза хада Есма Кәыҵниаԥҳа.

"Ииасыз ашықәсқәа рԥышәа иаҳнарбеит ҳаҳҭнықалақь амикрораионқәа рҟны инхо зегьы ишрылымшо аԥсаӡ хадахьы ахәыҷқәа рнагара. Ҵыԥх ҳара Ажәытә ҳаблеи Аҳабла ҿыци рҟны имҩаԥаагеит аныҳәақәа. Иаабон ауаа заҟа гәахәарыла уахь инеиуаз. Сынтәа иҳаӡбеит еиҭах араионқәа хԥа ацаҳҵарц", — лҳәеит лара.

Аиҿкааҩцәа иргәиҭоуп ахәыҷқәа рзы Ашықәс ҿыц аныҳәа иацу агәырӷьара аԥҵара. Есма Кәыҵниаԥҳа рымаӡақәа ԥыҭк ҳзаалыртит.

"Ҳара иазҳархиеит ашықәс ҿыц иазку абаннерқәа, ахәыҷқәа рфотосахьақәа ҭырхыр ахьауа атантамарескақәа, ирзаҳшалоит аныҳәатә ххаҵақәа. Ҳәарада ахәыҷқәеи Аҵаа бабадуи Асҭыԥҳаи реиԥыларагьы ҟалоит. Ахәыҷқәа аныҳәа ахәаԥшра адагьы рхы аладырхәыртә иҟаҳҵоит", ҳәа еиҭалҳәеит Кәыҵниаԥҳа.

Аныҳәатә уснагӡатәқәа мҩаԥысуеит асааҭ 15:30 рзы, ԥхынҷкәын 25 – Ажәытә ҳабла, ԥхынҷкәын 26 – Араион ҿыц, ԥхынҷкәын 27 – Алашарбага аҳабла, ԥхынҷкәын 28 – Турбаза, ԥхынҷкәын 29 — Синоп.

Ажәабжьқәа зегьы
0