Ҳаџьымба: ачынуаҩрахь зхы зырхо рзы иҧҟарахоит аԥсуа бызшәа адырра

© Sputnik / Томас ТхайцукРауль Ҳаџьымба аԥсуа бызшәа аҿиаразы аҳәынҭқарратә комиссиа аилатәараан
Рауль Ҳаџьымба аԥсуа бызшәа аҿиаразы аҳәынҭқарратә комиссиа аилатәараан - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымба аԥсуа бызшәа апроблемақәеи, урҭ рырҽеиреи аԥсуа бызшәа аҿиаразы аҳәынҭқарратә комиссиа алахәылацәа актәи реизараҟны дырзааҭгылеит.

АҞӘА, лаҵарамза 13 – Sputnik. Аҳәынҭқарратә маҵзурахьы зхы зырхо идыруазароуп ишхымҧадатәиу аҳәынҭқарратә бызшәа адырра, ҳәа иҳәеит Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада Рауль Ҳаџьымба, лаҵарамза 13, аԥсуа бызшәа аҿиаразы аҳәынҭқарратә комиссиа алахәылацәа актәи реизараҟны.

Аԥсуа бызшәа арҿиара афонд иҭнажьыз ашәҟәқәа - Sputnik Аҧсны
Ҩаԥхьа абызшәа апроблемахь: аԥсшәа ахьысҳахара ашьаҭа абаки?

"Дарбанзаалакь идыруазароуп ихымҧадатәиу, высшьа змам ҧҟараны ишыҟало аҳәынҭқарратә бызшәа адырра, ахархәара. Иҟоуп Аконституциа, иҟоуп азакәан, уи аилагара азин имам аӡәгьы", – иҳәеит Ҳаџьымба.

Аҳәынҭқарратә комиссиа еиднакылеит Аԥсны аҵарауаа, ашәҟәыҩҩцәа, аҳәынҭқарратә бызшәа апроблема, хаҭала аҳәынҭқарратә уалҧшьала иазааигәоу ачынуаа, анапхгаҩцәа.

"Аҭаацәареи, ашколхәыҷқәеи, арҵаҩцәеи рҭакҧхықәра шьҭызхуа шьаҿақәоуп ҳәа сгәы иаанагоит аҧсуа бызшәеи алитературеи рдырра арҵауларазын Аҧсны аҵара аминистрра аҧсуа школқәа рҿы иаланагало аҧышәарақәа. Иааиуа ашықәсазын уи асистема алагалахоит егьырҭ амилаҭтә школқәа рҿгьы. Ари иацәшәатәӡам, алеишәа ҟамлакәа – иуадаҩхоит зыда ҧсыхәа ҳамам ҳаҧсуа бызшәа амчхареи амҽхаки рырҭбаара", – ҳәа иҳәеит Ҳаџьымба.

Апарламент адепутат Алмас Џьапуа - Sputnik Аҧсны
Џьапуа: абызшәа азакәан анагӡараз иҟаҵатәу рацәоуп

Аҳәынҭқарратә телехәаҧшреи арадиои рҿы аҧсуа бызшәа еснагь аҧыжәара амазароуп, избанзар урҭ ихадароу инструментқәоуп абызшәа аларҵәараҿы — азгәеиҭеит ахада.

"Аҧсны атәылауаҩра аиуразын аҧсуа бызшәа адырра хымҧадатәиуп ҳәа Азакәан иану аҧҟара уаанӡа аасҭа иџьбарахеит. Иззымдыруа ирҵарцазы акомиссиа ҷыда шықәсыбжак ҿҳәарас ирынаҭоит. Ари згәамыҧхо маҷҩым, аха урҭгьы лабҿаба ирбароуп, аҧсуа тәылаҩшәҟәи атәылауаҩреи роурц азын маҷк аџьабаагьы шбатәу", – иациҵеит Ҳаџьымба.

Иара убас ахада иациҵеит, аҳәынҭқарратә бызшәа азы азакәан иацназго апрограммагьы аус адулара шаҭаху.

"Апрограммаҿы ихадароу аҭыҧ ааннакылароуп аҧсуа школ ҵакылагьы формалагьы ишаҧсыуа школу узырбаша арҵаратә система. Сгәанала, аиҭазыхынҳәра иаҧсоуп Аҧсны аҳәынҭқарра ашьаҭаркҩы Владислав Арӡынба ихаан иаҧҵаз аҧсуа школ аҿиара Аконцепциа", – ҳәа иҳәеит атәыла ахада.

Ирфан Хәаҷаа: Ахатәы бызшәа амырӡроуп зегь реиҳа ҳзышьҭоу

Иара иажәақәа рыла, уи апрограмма хаҭала лнапы алакыуп Аҧсны ахада ицхырааҩ, афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат Ҭали Џьапуаҧҳа.

Аԥсны ахада игәаанагарала, аҧсуа бызшәа арҵаратә курсқәа рыҩаӡара ҳарактәуп.

"Урҭ акурсқәа рахь аныҟәара иалаҳаргароуп зхатәы бызшәазы здырра ҧсыҽу ачынуаагьы, – Ахада иадминистрациеи Аминистрцәа Реилазаареи раҧхьа инаргыланы", – азгәеиҭеит ахада.

Иажәахә хыркәшо, Рауль Ҳаџьымба аҳәаанырцәтәи ҳдиаспора ирызкыу ахырхарҭақәа азеиҧш бызшәатә программаҿы аҭыҧ ҷыда роуроуп ҳәа азгәеиҭеит.

© Sputnik Леон ГунияАԥсуа бызшәа адырра иунаҭо алшарақәа
Аԥсуа бызшәа адырра иунаҭо алшарақәа - Sputnik Аҧсны
Аԥсуа бызшәа адырра иунаҭо алшарақәа

Ажәабжьқәа зегьы
0