Урыстәылатәи аруаа ахәбатәи рыхәҭа еилаӡарыла Аԥсны аангылара рҭахуп

© Sputnik Илона Хварцкия / Амедиаҵәахырҭахь аиасраУрыстәылатәи аруаа ахәбатәи рыхәҭа еилаӡарыла Аԥсны аангылара рҭахуп
Урыстәылатәи аруаа ахәбатәи рыхәҭа еилаӡарыла Аԥсны аангылара рҭахуп - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны иҟоу Аладатәи арратә округ аруаа рыбжьара имҩаԥган асоциологиатә зҵаарақәа.

АҞӘА, ажьырныҳәа 31 – Sputnik. Аԥсны иҟоу Аладатәи арратә округ аруаа рыбжьара имҩаԥган асоциологиатә зҵаарақәа. Абри аан еилкаахеит Урыстәылатәи аруаа ахәбатәи рыхәҭа еилаӡарыла Аԥсны аангылара шырҭаху.

Абри атәы аанацҳаит аокруг апресс-маҵзура. Апресс-маҵзура апресс-релиз аҟны ишаҳәо ала Калмыкиа, Красноиарсктәи атәылаҿацә, Москва, Тиумень, Астрахан робластқәа рҟынтәи Аԥсны еилаӡарыла аррамаҵзура иахысуа зқьи хәышәҩык рҟынӡа аруаа арҭ азҵаарақәа рымҩаԥгара рхы аладырхәит.

Апресс-маҵзураҿы иарбоуп еилаӡарыла аррамаҵзура ахысраан акандидатцәа зегьы иныҭкааны агәаҭарақәа ирхысуеит ҳәа.

Аррамаҵзура иахысуанаҵы аконтрактникцәа амаҵзуратә уадақәа мамзаргьы азеиԥшнхарҭаҿ амаҵзуратә уадақәа рыҭоуп. Хы-шықәса рышьҭахь дара ироуеит алшара арратә ипотека апрограммала Урыстәыла иахьаҵанакуа ауадақәа раахәаразы. Аипотека аҳәаақәа ирҭагӡаны аԥарашәара мҩаԥнагоит Урыстәылатәи Афедерациа Атәылахьчара аминистрра.

Ажәабжьқәа зегьы
0