Россотрудничество адокументқәа рыдкылара хнаркәшоит жәабран 15 рзы

© Sputnik / Александр Алпаткин / Амедиаҵәахырҭахь аиасраПрием документов от абитуриентов
Прием документов от абитуриентов - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны иҟоу Россотрудничество Ахаҭарнакра имҩаԥнагеит урыстәылатәи аҵараиурҭақәа ирҭаларц зҭаху аԥснытәи абитуриентцәа рԥылара.

АҞӘА, жәабран 9 – Sputnik, Бадри Есиава. Аԥсны иҟоу Россотрудничество Ахаҭарнакра имҩаԥнагеит урыстәылатәи аҵараиурҭақәа ирҭаларц зҭаху аԥснытәи абитуриентцәа рԥылара. Аԥснытәи ашколқәа роушьҭымҭацәа адокументқәа наргароуп Ахаҭарнакрахь жәабран 15 рҟынӡа, иҳәеит Ахаҭарнакра анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ Евгени Павлов.

"Ҳаиҿкаара асаит аҟны аелектронтә анкета харҭәаатәуп, апаспорт ахкьыԥхьаа Ахаҭарнакрахь инагатәуп. Абарҭ адыррақәа азхоит алԥшаарақәа актәи ретап аан. Аамҭа рацәаны изҭаххо адокументқәа аԥышәарақәа рышьҭахь еидышәкылоит", — иҳәеит Евгени Павлов.

Абитуриентцәа ралыԥшаара мҩаԥгахоит ҩ-етапкны. Актәи аетап аан иалыԥшаахоит аурыс бызшәазы иреиӷьны ахаарԥшра зылшаз, аҩбатәи аетап мҩаԥыргоит аҵаратә усҳәарҭақәа.

Россотрудничесво апрограммала урыстәылатәи аҵараиурҭақәа ирҭало, арҿиаратә занааҭқәа алызхуа абитуриентцәа ракәзар ҷыдала иаадырԥшыроуп рҟазара.

"Иҟалап апроцедура електронтә формала имҩаԥысыр, иҟалоит хаҭала аҵараиурҭақәа рахь ацара аҭаххар. Уи аилкааразы урҭ рыҽрымадатәуп", — иҳәеит Павлов.

Россатрудничество Ахаҭарнакра Аҟәа иаартын ԥхынҷкәын 18 2009 шықәса рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0