Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Гогәуа акамшьиа акра иазкны: сынтәа иарбаз аҟаҵарбақәа зынагӡамхеит

© Sputnik / Томас ТхайцукСонер Гогуа
Сонер Гогуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥхьатәи ашықәс азы акамшьиа абиуџьет хашәала аҭараҿы аҭагалазаашьа аҽаԥсахып ҳәа сгәыӷуеит, иҳәеит Sputnik арадиостудиаҟны ауаажәларратә еиҿкаара "Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны" ахада Сенер Гогәуа.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Сенер Гогәуа акамшьиа акра иазкны

"Аԥсны Амшын Еиқәа иамоу аԥсыӡқәа рахьынтә ҳхәынҭкарра абиуџьет хазырҭәаауа ҳәа иԥхьаӡоу ахамса. Иара аус адызуло азауадқәа фба ҳамоуп, аха сынтәа еиԥш аҭагылазаашьа ҟамлацт иахәҭоу ахамса акразы, уи иахҟьаны иарбаз аҟаҵарбақәа зынагӡамхеит ", — иҳәеит Гогәуа.
Шәазыӡырҩла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0