Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Аинџьныр хада: ҳусураҿы зда ԥсыхәа ҳамамыз атехника ҳауит

© Sputnik / Томас ТхайцукТенгиз Гурджинба
Тенгиз Гурджинба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
23 млн мааҭ рыхә атехника ҿыц аагоуп аҳәынҭеилакы «Амшынеиқәыфымцамч» азы иҳәеит Sputnik аинтервиу азҭаз аилак аинџьныр хада Ҭенгиз Гәырџьынба.
"Хра злоу ахҭысқәа": Ҭенгиз Гәырџьынба атехника ҿыц иазкны

"Даара ҳаззыԥшыз амашьынақәа ҳауит. Ҳусураҿы зда ԥсыхәа ыҟамыз. Иахьа иҳамоу атехника аҭагылазаашьа уадаҩуп, иаҳа иахьаҭаху араионқәа ирзаҳшоит", — иҳәеит Гәырџьынба.
Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0