Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Аетнолог: хәажәкыра ааԥынра ааира, аҿара, аԥсҭазаара ԥхьаҟа ацара иазкуп

© SputnikЦира Габния
Цира Габния - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Иахьа Аԥсны иазгәарҭоит аԥсуаа рытрадициатә милаҭтә культура иаҵанакуа аныҳәа – хәажәкыра, абри атәы лҳәеит Sputnik арадиостудиаҟны аетнолог Цира Габниаԥҳа.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": аетнолог хәажәкыра аныҳәа иазкны

"Хәажәкыра, ажьырныҳәа ашьҭахь ааԥынразы иазгәарҭо раԥхьатәи аныҳәақәа ируакуп. Иара убас, хәажәкыра аԥсуа жәлар рмилаҭтә мшынҵа иахәҭакуп. Уи амшынҵа излаҳәо ала, хәажәкыра ааԥынра ааира, аҿара, аԥсҭазаара ԥхьаҟа ацара иазкуп", — лҳәеит Габниаԥҳа.
Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0