Аԥсшьареи аусуреи: 2019 шықәсазтәи амзар

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Абҵара 30 рзы имҩаԥысуаз Аминистрцәа реилазаара аилатәараҿы ирыдыркылеит аусеиҿкааратә мзар. Уи инақәыршәаны, 2019 шықәса рзы Аԥсны 246 усуратә мши 119 ԥсшьара мши ҟалоит.
Ажәабжьқәа зегьы
0