Аԥсны ача ахәԥса ишацлоз

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа реилазаара асабша, жәабран 2 рзы ачашыла иреиҳаӡоу, актәи, аҩбатәи асорт иалху ача хаз-хазы аҭираан амаксималтә хәыԥса еишьашәаланы ашьақәыргыларазы ақәҵара аднакылеит.

Ача ахәԥса 3 мааҭк ацлоит ашәахьа, жәабран 4 инаркны, абри атәы аанацҳауеит аҳәынҭқарра Аминистрцәа реилазаара.

Аиҳабыра ақәҵараҟны иарбоуп ачашыла иреиҳаӡоу асорт иалху ача 24 мааҭ ишаԥсахо, ачашыла актәи асорт иалху - 23 мааҭ, аҩбатәи асорт иалху - 22 мааҭ.

Аԥсны Аиҳабыра иара убасгьы ишьақәнаргылеит ахәынҭқарра аҵакырадгьыл алагалараан аҳазалхратә хәԥса иашьашәаланы иԥхьаӡахо ачашылазы узхымԥо иеизаку 15 % иҟоу атауартә хәцҵа.

Ажәабжьқәа зегьы
0