Урыстәыла Абокс афедерациа Игор Адлеиба дызлахәхараны иҟаз аиқәԥара мҩаԥыргаӡом

© Foto / allfightИгор Адлеиба
Игор Адлеиба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Апрофессионалтә бокс ахәылԥаз "Галактическая схватка IV" мҩаԥысраны иҟан Шәача, мшаԥымза 6 рзы.

АҞӘА, хәажәкыра 31 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Апрофессионалтә бокс ахәылԥаз "Галактическая схватка IV" афинал аҟны иеиқәшәараны иҟан аԥсуа боксиор Игор Адлеибеи аурыс боксиор Алексеи Тухтарови, аха уи аиқәԥара амҩаԥгара мап ацәыркит.

Игорь Адлейба - Sputnik Аҧсны
Адлеиба: Урыстәыла иреиӷьу абоксиорцәа жәаҩык ртоп сақәшәар ауеит

Абри атәы Sputnik акорреспондент илеиҳәеит Аԥсны Абаҩрҵәыреи аспорти рзы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы ицхырааҩ Артур Адлеиба.

Иара иажәақәа рыла, апрофессионалтә хәылԥазы афинал аҟны 18-ҩык аспортсменцәа ықәгылар акәын, аха урҭ зегьы зықәгылаӡом, избанзар Урыстәыла Апрофессионалтә бокс афедерациа алицензиа рымнахит ари аиқәԥара еиҿызкаауаз апромоутертә компаниа "Титов боксинг".

"Иааиуа амшқәа рзы Москва имҩаԥысраны иҟоуп Урыстәыла апрофессионалтә бокс апромоутерцәа зегьы изаамҭанытәим реилатәара. Уа иҟалаз апроблема иалацәажәоит. Ҳара ҳбоксиор ари аицлабра алахәразы Екатеринбург аҽазыҟаҵара бзиа дахысит, уи аиқәԥара дазыхиоуп, аиааирагьы дақәгәыӷуеит", - иҳәеит Адлеиба.

Тренировки Батала Чежия и Игоря Адлейба - Sputnik Аҧсны
Игор Адлеиба Аладатәи Афедералтә округ абокс азы аиндаҭлараҿ аиааира игеит

Аԥсны Абаҩрҵәыреи аспорти рзы аҳәынҭеилакы Игор Адлеиба Аԥсныҟа даанаԥхьеит. Уи дхынҳәуеит мшаԥымза 1 азы.

"Иара ҩымчыбжьа иԥсы ишьарц игәы иҭоуп, иҟалаз ахҭыс еилдыргаанӡа. Ҳара ҳбоксиор маҷк игәы каҳаит ас ахьыҟалаз азы, аха аҵыхәтәантәи мызки бжаки ирҭагӡаны иара иоуит азыҟаҵара бзиа, техникалеи функционаллеи акыр изҳаит", - азгәеиҭоит Адлеиба.

Ишьақәымгылаз иқәԥара Игор Адлеиба икариераҟны абыжьбатәи ареитингтә қәԥараны иҟалар акәын.

Ажәабжьқәа зегьы
0