Аԥсны абиуџьет аусзуҩцәа рулафахәы иацырҵоит

© Sputnik / Виталий Аньков / Амедиаҵәахырҭахь аиасраархивтә фото
архивтә фото - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсахрақәа ирыҵаркуеит агәабзиарахьчара, аҵара, аҭҵаарадырра, акультура, аспорт, асоциалтә усзуҩцәа.

АҞӘА, рашәара 4 – Sputnik. Рауль Ҳаџьымба инапынҵала Аԥсны абиуџьет аусзуҩцәа аулафахәы рзыҳараркуеит, абри азы адырра ҟанаҵоит Аминистрцәа реилазаара апресс-маҵзура.

Аԥсахрақәа ирыҵаркуеит агәабзиарахьчара, аҵара, аҭҵаарадырра, акультура, аспорт, асоциалтә усзуҩцәа.

Абри инадҳәаланы аԥсахрақәа азууп Ареспубликатә биуџьет аныхратә хәҭа ҳәа аанацҳауеит амаҵзура.

Аулафахәы аизырҳаразы аныхрақәа еихшахоит абарҭ ахырхарҭақәа рыла:

Агәабзиарахьчара – 15 143,0 нызқьмааҭ; Акультура, аҟазара, амассатә информациа ахархәагақәа– 4 580,0 нызқьмааҭ; Абаҩырҵәыра, аспорт, аҿартә политика– 2 061,0 нызқьмааҭ; Асоциалтә политика – 1 016,0 нызқьмааҭ;

Аҭыԥантәи абиуџьетқәа рдотациа – 87 500,0 нызқьмааҭ.

Ажәабжьқәа зегьы
0