Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Аԥшьлааԥҳа: Ауадҳара ауаа анмаҷу иреиӷьу ԥсшьарҭоуп

© Foto / предоставлено Ланой АбшилаваЛана Абшилава
Лана Абшилава - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ажурналист Лана Аԥшьлааԥҳа еиҭалҳәеит арадио Sputnik аефир аҟны Ауадҳара аԥсшьара залылхуа.
Абшьлааԥҳа: Ауадҳара ауаа анмаҷу иреиӷьу ԥсшьарҭоуп

"Амшыни сареи ҳаизыҟазаашьа ҷыдарак амоуп, аԥшаҳәаҟны аныҟәара, ус баша ԥсшьароуп. Егьыс иԥсыршьаганы аамҭа ахьыухыуго ашьхароуп. Уаҟа асезон аартра мышқәак агуп, аха сара аԥсшьаразы аамҭа шыҟалаз еиԥш, сцеит сҩызцәа срыцны Ауадҳараҟа. Шықәсқәак ҵуеит, уа амобилтә еимадара  аусура иалагеижьҭеи, усҟан иаразнак схаҿы иааз "ҳаԥсшьара абас избжьырхеи" ҳәа ауп. Ауадҳара алсхуеит, избанзар уахь амҩа ыҟоуп, уахьнеиуа –уахьааиуа аҭыԥқәа ыҟоуп, аманшәаларақәа ацуп. Ашьха ацаразы макьана изаацәоуп ҳәа зҳәогьы ыҟазара ҟалап, аха нанҳәамзазы ауаа рацәоуп, уԥсы анушьо ҩныҵҟалатәи ҭышәынтәаларак уҭахуп, убри аҟынтә ауаа анмаҷу алсхит", - ҳәа азгәалҭеит Аԥшьлааԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инарҭбаау аицәажәара шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0