Аԥсны АКХ: асааҭ 18:00 рзы ахада иалхрақәа рҟны алхыҩцәа рааира иартәоит 50,99%

© Sputnik / Михаил Воскресенский / Афотобанк ахь аиасраАԥсны ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур
Аԥсны ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Алхрақәа шьақәгыларц азы ирылахәхараны иҟаз алхыҩцәа рхыԥхьаӡара асааҭ 15:00 рзы иахыԥеит, усҟан рыбжьы арҭахьан 38,41% алхыҩцәа.

АҞӘА, цәыббра 8 - Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур аан асааҭ 18:00 рызтәи аҭагылазаашьала алхыҩцәа рааира иартәеит 50,99%, абри атәы Жәларбжьаратәи апресс-центр аҟны илҳәеит АКХ апресс-маӡаныҟәгаҩ Елена Лабахәуаԥҳа.

Алхыҩцәа рсиақәа ирнуп 127 362 уааԥсыра, урҭ рахьтә 18:00 сааҭ рзы рыбжьы арҭахьеит 64 947-ҩык алхыҩцәа.

Аԥсны АКХ ахантәаҩы Ҭамаз Гогьиа излазгәеиҭаз ала, аҩны абжьы аҭаразы алшара змоуз атәылауаҩ лҟынтәи ашшыԥхьыӡ ааит. Уи зыхҟьаз заанаҵ арзаҳал АКХ ахь иахьыналмышьҭыз ауп. Лара излалԥхьаӡо ала, АКХ ишахәҭоу еиԥш ауаа аинформациа рыладмырҵәаӡеит, аҩбатәи атур азгьы арзаҳал шыҩтәыз лмаҳаӡеит.

Гагра ахада иалхрақәа - Sputnik Аҧсны
Гагра араион алхыҩцәа уаҵәтәи амш агәыӷрақәа адырҳәалоит

Иара убас, иара иажәақәа рыла, алхратә ҭыԥк аҟны аимак ҟалеит анаԥшыҩцәа руаӡәк акомиссиа аусура иҽахьалеигалаз азы. Уи ашьҭахь иара алхырҭатә ҭыԥ аанижьырц иҳәеит, иара ус иагьыҟаиҵеит.

Жәҩык акандидатцәа злахәыз Аԥсны ахада иалхрақәа актәи ртур мҩаԥысит нанҳәа 25 рзы. Уажәтәи ахада Рауль Ҳаџьымба 24,83% алхыҩцәа рыбжьқәа иоуит, аоппозициатә партиа "Амцахара" анапхгаҩы Алхас Кәыҵниа – 22,91%. Азакәан ишаҳәо ала, 50% еиҳаны акандидатцәа аӡәгьы имоуӡеит аҟнытә, ирылаҳәан алхрақәа аҩбатәи ртур арҭ ҩыџьа акандидатцәа алархәны. Уи мҩаԥысуеит цәыббрамза 8 рзы.

Абжьыҭарақәа хылаԥшра рырҭоит 12-ҩык анаԥшыҩцәа - Урыстәыла, Аахыҵ Уаԥстәыла, Лугански Донецки Жәлар рреспубликақәа рхаҭарнакцәа.

Ҩынтәтәи абжьыҭараан абжьқәа реиҳарак зауз акандидат аиааира игеит ҳәа дрыԥхьаӡоит.

Убри аан алхрақәа рхы рыладырхәроуп алхыҩцәа рсиақәа ирну 25% иреиҵамкәа атәылауаа. "Зегьы ирҿагылоу" аграфа абжьқәа реиҳарак аиур, алхрақәа зышьақәымгылеит ҳәа рыларҳәоит.

Ажәабжьқәа зегьы
0