Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҳагба: алхрақәа ирышьҭанеиуа амш ҳазхәыцроуп

© SputnikКьасоу Ҳагба
Кьасоу Ҳагба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Кьасоу Ҳагба арадио Sputnik аефир аҟны игәаанагара иҳәеит аԥсуаа рыбзазашьа алхратә система шаныԥшуа, уажәтәи алхратә кампаниа ацашьа дшахәаԥшуа атәы.
Ҳагба: алхрақәа ирышьҭанеиуа амш ҳазхәыцроуп

"Абри асистема (алхратә - аред.) ҳара акгьы ҳазнауам жәларык раҳасабала. Ҳажәлар рыҩнуҵҟа аԥсхәра, ачара убри аҟара аҭакԥхықәра, аибабара ацуп… Сахьахәаԥшуа уажәтәи алхрақәа шцо, иаҳа иҿыцу, узықәгәыӷша апатуеиқәҵара ахьыҟоу, аԥхашьара, аҭакԥхықәра хәыҷык ацушәа збоит. Анаҩс ианалгалак, еиҭах еиламлар, џьара ҳкылсып. Иаҳхамшҭлароуп адунеи аҟны ишҳахәаԥшуа. Иазхәыцтәуп ари абжьыҭарагьы шцо, уаҵәтәи амш ааиуеит. Акызаҵәык изызхәыцтәу, ҳхәыҷқәа ари адгьыл аҟны иаԥсыуааны, иуааны, еиндаҭлозаргьы, еибамфаратәы, еибамшьратәы уаҩышәала ҳхы мҩаԥаагар, ҳаҽнаҳкылар, азакәан ҳацныҟәар, зегь бзиахоит ҳаԥсҭазаараҟны", - иҳәеит Ҳагба.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

Ажәабжьқәа зегьы
0