Акоронавирус зцәа иалоу аԥҳәыс бырг лгәырахәымра аҽарӷәӷәеит

© Sputnik / Томас ТхайцукМедицина
Медицина - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны акоронавирустә ҿкы зыдбалоу ахԥатәи апациент ахәышәтәырҭа аҭалара мап ацәылкын, аҩны лҽыԥхьакны дыҟоуп мшаԥы 11 раахыс.

АҞӘА, мшаԥы 18 - Sputnik. Акоронавирус змоу ахԥатәи апациент лгәабзиара хьысҳахеит ҳәа адырра ҟанаҵеит Аԥсны ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Люди в изолированном доме  - Sputnik Аҧсны
Гагратәи аҩнеихагыла мчыбжьык ахы-аҵыхәала акарантин ахырхуеит

Лгәырахәымра акыр аҽшарӷәӷәазгьы, 95 шықәса зхыҵуа аԥҳәыс бырг ахәышәтәырҭа аҭалара мап шацәылкыц иацәылкуеит, аҩны дахьыҟоу амедицинатә хәышәтәра дахысуеит.

Аштаб адыррақәа рыла, раԥхьатәи апациент Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы дышьҭоуп, игәабзиара ашьақәгылара иаҿуп, иааиуа амшқәа рзы дылрыҩаауеит. Аҩбатәи апациентгьы иубаратәы абзиахара даҿуп.

Ииасыз уахыки-ҽнаки рыла акоронавирус азы агәаҭара иахысит жәҩык ауааԥсыра, ачымазара аӡәгьы идбаламызт.

Аԥсны акоронавирус ахьра раԥхьатәи ахҭыс шьақәыргылан мшаԥы 7 рзы Москвантә иааз Гагра ақалақьуаҩ иҟны. Мшаԥы 8 рзы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дааргеит аҿкы зцәа иалаз уи иԥҳәысгьы.

Мшаԥы 11 рзы еилкаахеит акоронавирустә ҿкы шлыдбалоу дара ргәылара инхо 95 шықәса ирҭагылоу аԥҳәыс бырг.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа рзы аҵыхәтәантәи адыррақәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Ажәабжьқәа зегьы
0