Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла Аԥсны COVID-19 зыхьыз аӡәгьы даарԥшым

© Sputnik / Томас ТхайцукМедицина
Медицина - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Абри аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы ишьҭоуп акоронавирус зцәа иалоу 32-ҩык апациентцәа ҳәа азгәарҭеит аоперштаб аҟны.

АҞӘА, нанҳәа 3 - Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рзы акоронавирустә инфекциа рымоу ирымаму агәаҭаразы 48-ҩык ауааԥсыра атестқәа ирхыжьын, урҭ рахьтә аӡәгьы ачымазара ҿкы илам ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Апандемиа ааҟалеижьҭеи иахьатәи аамҭазынӡа Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирустә инфекциа рыхьхьеит 98-ҩык ауааԥсыра. Урҭ рахьтә 37-ҩык ргәы бзиахеит, хҩык апациентцәа рыԥсҭазаара иалҵит.

Аԥсны ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара рааигәа аамышьҭразы ахыхьчаратә ԥҟарақәа ирықәныҟәаларц.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0