Акоронавирус аҽацәыхьчаразы ауаажәларратә транспорт аҿы аԥкырақәа алагалоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукОбщественный транспорт
Общественный транспорт  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа ақалақь ахадара анапынҵа ҟанаҵеит апассаџьырцәеи аныҟәцаҩцәеи ргәабзиара ашәарҭа аҭамыргыларазы ауаажәларратә транспорт аҿы арзҩыдаратә уснагӡатәқәа мҩаԥгалазарц.

АҞӘА, цәыббра 30 – Sputnik. Жьҭаара 1 инаркны апассаџьырцәа ауаажәларратә транспорт ала рымҩангара аԥҟаррақәа ԥсахрақәак рылагалахоит ҳәа аанацҳауеит Аҟәа ақалақь ахадара асаит.

Апассаџьырцәеи аныҟәцаҩцәеи ргәабзиара ашәарҭа аҭамыргылара хықәкыс иҟаҵаны ауаажәларратә транспорт аҿы абарҭ аԥҟаррақәа алагалахоит:

  • Ауаажәларратә транспорт – автобусқәа, атроллеибусқәа, амаршруттә таксиқәа рҿы арныҟәцаҩцәа ахалахыхьчагақәа ныҟәыргалароуп (асабардақәа, анапхаҵақәа);
  • Рнапқәа арзҩыдагатә маҭәашьар ала идрыцқьалароуп;
  • Атранспорт хархәага иҭоу апассаџьырцәа рхыԥхьаӡара аамҭак ала атәарҭаҭыԥқәа рыбжакы рхыԥхьаӡара еиҳамзароуп;
  • Апассаџьырцәа рымҩангараан рыртәашьа ашахмат ҟазшьа аманы иҟазароуп (аваратәи атәарҭа ҭацәызароуп);
  • Амаршруттә такси аҿы апассаџьырцәа гыланы имҩангаламхароуп;
  • Атранспорттә харххәагақәа рпассаџьырцәа асоциалтә дистанциа азыԥхьагәарҭалароуп;
  • Арныҟәцаҩ ивара аҭыԥ аанкылара ҟалом;
  • Есыҽны ауаажәларратә транспорт автопарк ианҭыҵуеи ианҭалоуи апрофилактикатә рзҩыдара амҩаԥгара рнапы иануп асанитар-епидемиологиатә маҵзурақәа рҟазауаа.

Хыхь иарбоу ауснагӡатәқәа рынагӡара рнапы иануп атранспорт хархәагақәа рныҟәцаҩцәа.

Уаанӡатәи адыррақәа рыла, жьҭаара 5 инаркны Аԥсны иахьаҵанакуа коронавирус иахырҟьаны аԥкырақәа алагалахоит.

© Sputnik / Леон Гуния Аԥкрақәеи абжьгарақәеи
Акоронавирус аҽацәыхьчаразы ауаажәларратә транспорт аҿы аԥкырақәа алагалоуп - Sputnik Аҧсны
Аԥкрақәеи абжьгарақәеи
Ажәабжьқәа зегьы
0