Ақалақьтә транспорт амаршрут ҿыц хара имгакәа аусура иалагоит

© SputnikУлица Аидгылара. Сухум
Улица Аидгылара. Сухум  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
2020 шықәса абҵара 1 инаркны ақалақьтә транспорт (автобусқәа, атроллеибусқәа, амаршруттә таксиқәа) Аидгылара амҩала рныҟәара хацыркхараны иҟан.

АҞӘА, абҵара 2– Sputnik. Аҳҭнықалақь ауаажәларратә транспорт аҽа мышқәак Абазақәа рымҩала иныҟәалоит ҳәа иҳәеит аҳҭнықалақь ахадара атранспорти амҩатә ныҟәара аиҿкаареи русбарҭа адиректор ихаҭыԥуаҩ Ерик Харчлаа.

Улица Аидгылара в Сухуме - Sputnik Аҧсны
Аидгылара амҩаҿы атранспорт ганкы мацарала иныҟәалоит

"Аидгылара амҩала макьаназы атранспорт ныҟәом. Адыргақәа зегьы иахьрыхәҭоу иҟаҵоуп. Мышкы-ҩымш рыла атранспорт арахьала аныҟәара иалагоит", - иҳәоит Харчлаа.

Иара иажәақәа рыла аҿҳәара инахоуп ауаа амаршрут ҿыц иашьцыларц азы.

"Аидгылара ала ауаажәларратә транспорт абҵара 4 инаркны аныҟәара иалагароуп. Ауаа ашьцылароуп, ганкымацаралатәи аныҟәара ҟалоит", - иҳәеит иара.

Аидгылара ала амаршрут ҿыц аԥҵоуп Абазақәа рымҩаҿы ицо аремонттә усурақәа инарыдҳәаланы.

Ажәабжьқәа зегьы
0