Ашыц ааӡарҭа аадыртит Очамчыра

© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие питомника по выращиванию самшита в АБНИЛОСе
Открытие питомника по выращиванию самшита в АБНИЛОСе  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Апитомник аԥҵоуп ООН ақыҭанхамҩеи афатәааглыхреи реиҿкаара ацхыраарала Аԥсны ашыц аиҭашьақәыргыларазы.

АҞӘА, абҵара 4 – Sputnik. Ашыц ааӡарҭа аадыртит Очамчыра Аԥснытәи аҭҵаарадырратә абнатә ԥышәаратә станциаҿ.

Ааӡарҭа аԥҵоуп ООН ақыҭанхамҩеи афатәааглыхреи реиҿкаара ацхыраарала, Аԥсны 2012 шықәсазы Шәачантәи иқәнагалаз амцаԥшьхәаҷа зԥырхагахаз ашыц аиҭашьақәыргыларазы. Усҟан Урыстәыла аолимпиатә комплексқәа рзы Италиа иаанахәаз ашыц еиҭаҳатә Китаитәын, амцаԥшь хәаҷа иаҟьышьны иҟан.

© Sputnik / Томас ТхайцукАшыц ааӡарҭа аадыртит Очамчыра
Ашыц ааӡарҭа аадыртит Очамчыра - Sputnik Аҧсны
Ашыц ааӡарҭа аадыртит Очамчыра

АбНИЛОС адиректор Витали Леиба иажәақәа рыла Аԥсны амцаԥшь хәаҷа анцәырҵ ашьҭахь иаанхаз ашыц ԥшь-процент заҵәык роуп.

"Ашыц ачымазара апроцесс 10 шықәса раԥхьа ицәырҵит. Ауадаҩрақәа ыҟан иара аиҭашьақәыргыларазы. Усҟан иеиҳабыратәым аиҿкаара "Аԥсабара" апитомник 30 000 шыцгәаӷь ҳарҭеит цхыраарак аҳасабала", - еиҭеиҳәоит Леиба.

© Sputnik / Томас ТхайцукАшыц ааӡарҭа аадыртит Очамчыра
Ашыц ааӡарҭа аадыртит Очамчыра - Sputnik Аҧсны
Ашыц ааӡарҭа аадыртит Очамчыра

АбНИЛОС ахатәы мчқәа рыла еиҭа 50 000 гәаӷь рыԥшааит. Сынтәазы иларҵахьеит ҩ-нызқьи бжаки гәаӷь.

"Ашыц – аизҳара маҷӡоуп. Агәаӷь иалхны здац ӷәӷәахо ашыц аиуразы 7-8 шықәса аҭахуп", - иҳәоит  Леиба.

© Sputnik / Томас ТхайцукАшыц ааӡарҭа аадыртит Очамчыра
Ашыц ааӡарҭа аадыртит Очамчыра - Sputnik Аҧсны
Ашыц ааӡарҭа аадыртит Очамчыра

Колхидатәи мамзаргьы кавказтәи ашыц — реликттә ҵлажәлоуп. Иара ахьҭақәа ачҳауеит −10 °C рҟынӡа, 600 шықәса ннаҵуеит. Аизҳара ашьшьа-шьшьыҳәоуп ишымҩаԥысуа – шықәсык ала сантиметрақәак иазҳауеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0