Игор Адлеиба абоксиортә турнир аҿы даиааит Екатеринбург

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Игор Адлеиба дызлахәыз абоксиортә турнир мҩаԥысит Екатеринбург, ԥхынҷкәын 5 рзы.

АҞӘА, ԥхынҷкәын – Sputnik. WBO аверсиала аҿар рыбжьара адунеи ачемпион Игор Адлеиба дииааит Михаил Сукиасиан атурнир RCC Boxing Promotions аҿы, ԥхынҷкәын 5 рзы Екатеринбург.

Актәи араунд Игор Адлеиба акыр ицәыцәгьан, еиндаҭлоз еиԥмырҟьаӡакәа дыкшон азы аԥсуа спортсмен нокдаун дишьҭит. Аҩбатәи араунд азы Игор Сукиасиан акырӡа деиӷьын. Ахԥатәи араунд аҿы аспортсменцәа рҩыџьа еиҟараны рхы аадырԥшит. Егьырҭ араундқәа рҟны Игор Адлеиба еиҳа имчқәа ааирԥшит. Ф-раунд рнаҩсан аӡбаҩ аиааира аԥсуа спортсмен ианеишьеит.

Аԥсуа спортсмен изы ари ақәгылара хыԥхьаӡарала ижәаҩатәуп. Игорь Адлеиба жәа-иааирак игахьеит, знык еиҭахарыла иқәгылара хиркәшахьеит. Сукисиан иакәзар 8-иааирак игахьеит, хынтә даҵахахьеит, знык еиҭахарыла.

Игор Адлеиба - WBO аверсиала аҿар рыбжьара адунеи ачемпион, Аԥсны изныкымкуа ачемпион, Урыстәылатәи Афедерациаҿы жәларбжьаратәи атурнирқәа риааиҩ, кикбоксинг (фул контакт) азы адунеи Ахраҿа занашьоу, Урыстәыла аспорт азҟазарахь акандидат.

Ажәабжьқәа зегьы
0