"Ампыл амба иҭаршә": "Зенит" ашьапылампыласыҩцәа Аԥсны аҽазыҟаҵарақәа шымҩаԥырго

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ахәыҷы-қәыԥштә Академиа "Зенит" ашьапылампыласыҩцәа Аԥсны рҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуеит хәажәкыра 31-нӡа.

Ахәыҷы-қәыԥштә Академиа "Зенит" ашьапылампыласыҩцәа Аԥсныҟа иааит аҽазыҟаҵарақәа рзы. Санкт-Петербургтәи ашьапылампылтә клуб иазыԥхьагәанаҭоит шықәсык ахь ҩынтә-хынтә Аԥсны аҵара-ҽазыҟаҵарақәа рымҩаԥгара. "Зенит" ахәмарыҩцәа Аԥсны иҟанаҵы аҭыԥантәи акомандақәа ишрыцыхәмаруа. Хәажәкыра 27 рзы Афон ҿыци Аҟәеи иаартхоит "Зенит" Академиа афилиал.

Ажәабжьқәа зегьы
0