Аҟәа аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарахь ԥшьыџьара алхрақәа шьақәымгылаӡеит

© Sputnik Выборы в органы местного самоуправления 2021 подсчет голосов
Выборы в органы местного самоуправления 2021 подсчет голосов  - Sputnik Аҧсны, 1920, 11.04.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарахь алхрақәа шьақәгылеит ҳәа иԥхьаӡоуп урҭ рҟны 25% иреиҳаны ауаа рыбжьы арҭазар.

АҞӘА, мшаԥы 11 - Sputnik. Аҟәатәи алхратә комиссиа адырра ҟанаҵеит аҳҭнықалақь аҿы 19 алхратә ҭыԥ хадақәа рахьтә ԥшьба рҿы алхрақәа шьақәымгылаӡеит ҳәа. Зынӡа рхы аладырхәит 29,97% алхыҩцәа. 39,5 нызқьҩык алхыҩцәа рахьтә рыбжьы арҭеит 11 934-ҩык.

Выборы президента Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 11.04.2021
Аԥсны аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарахь алхрақәа хыркәшоуп

Алхратә комиссиақәа рхантәаҩцәа алхыҩцәа рааишьазы алкаақәа ҟарҵеит асааҭ 20:00 рзы алхырҭатә ҭыԥқәа анадыркыз ашьҭахь. Дара абжьқәа рыԥхьаӡарахь ииасхьеит.

Гал араион аҿы алхрақәа шьақәгылеит алхратә ҭыԥ хадақәа зегьы рҟны. Уажәазы абжьқәа рыԥхьаӡарахь ииасхьеит, зеиԥшла ауаа рааишьа иартәеит 58%. Алхратә комиссиа ахантәаҩы Игор Амҷба иажәақәа рыла, аԥсуа тәылауаҩшәҟәы змоу 859 алхыҩцәа рахьтә рыбжьы арҭеит 506-ҩык.

Гәылрыԥшь араион аҿгьы алхратә ҭыԥқәа зегь рҟны алхрақәа шьақәгылеит. Бжьаратәла 32,8% ыҟоуп. Зыбжьы азҭаз рхыԥхьаӡара - ԥшьнызқьҩык раҟара.

Очамчыра араион аҿы ауаа рааишьа иартәеит 42,3%, рыбжьы арҭеит 6432-ҩык алхыҩцәа. Алхрақәа шьақәгылеит алхырҭақәа зегьы рҟны.

Аҟәа араион аҿы асааҭ 18:00 рызтәи аҭагылазаашьала алхрақәа шьақәгылеит 15 ҭыԥ хада рҿы. Рыбжьы арҭеит 2 654-ҩык алхыҩцәа, уи 37% шьақәнаргылоит.

Лампочка  - Sputnik Аҧсны, 1920, 11.04.2021
Аԥсны аамҭала алашара арцәарақәа ааныркылеит алхратә комиссиақәа русура иалгаанӡа

Тҟәарчла араион аҿы ауаа рааишьа иартәеит 39,5%. Абжьыҭара иахьабалак ишьақәгылеит.

"Алхырҭатә ҭыԥқәа адыркит асааҭ 20:00 рзы, абжьқәа рыԥхьаӡара иаҿуп, абжьаратә лҵшәақәа еилкаахоит х-сааҭк рышьҭахь аҟара", - иҳәеит Тҟәарчалтәи алхратә комиссиа ахантәаҩы Витали Чачхалиа.

Гәдоуҭа араион аҿы алхрақәа шьақәгылеит иахьабалак, бжьаратәла ауаа рааишьа 40% артәеит. зынӡа шаҟаҩы рыбжьы арҭаз рхыԥхьаӡара макьана еилкаам, аха уажәазы аиааира згаз жәаҩык раҟара рыхьӡқәа еилыркаахьеит.

Гагра араион аҿы ауаа рааишьа макьана еилкаам.

Алхрақәа рофициалтә лҵшәқәа еилкаахоит ашәахьа, мшаԥы 12 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0