Ашьапылампыл азы Аԥсны ачемпионат аҩбатәи атур арекордтә хыԥхьаӡарала ихыркәшан

© Sputnik / Марианна Кубрава Футбол
Футбол  - Sputnik Аҧсны, 1920, 29.04.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
XXVIII ашьапылампыл азы Аԥсны ачемпионат иалахәуп акомандақәа ааба: "Саӡ" – Цандрыԥшь, "Гагра" – Гагра, "Афон" – Афон ҿыц, "Риҵа" – Гәдоуҭа, "Динамо" – Аҟәа, "Нарҭ" – Аҟәа, "Самырзаҟан" – Гал, "Шахтиор" – Тҟәарчал.

АҞӘА, мшаԥы 29 – Sputnik. Аԥсны ашьапылампыл аҭоурых аҿы иналукааша ахҭыс ҟалеит – ашьапылампыл азы ачемпионат аҩбатәи атур аҿы аҟәатәи "Нарҭи" галтәи "Самырзаҟани" реицыхәмарраан аиааира ду азгәаҭан. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны ашьапылампыл азы Афедерациа.

"Нарҭ" рекордтә хыԥхьаӡарала – 15:1 ҳәа аиааира агеит.

Гәдоуҭатәи "Риҵеи" цандрыԥшьтәи "Саӡи" реицыхәмарраан гәдоуҭаа 4:0 ҳәа аиааира ргеит, аҟәатәи "Динамо" акоманда "Гагра" 2:1 ҳәа иаиааит.

Тҟәарчалтәи "Шахтиори" "Афони" реицыхәмаррала ихыркәшахеит аҩбатәи атур. Аиааира агеит афонтәи акоманда – 1:0.

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу - Sputnik Аҧсны, 1920, 11.04.2021
Аҟәатәи "Нарҭ" ашьапылампыл азы Аԥсны Ахраҿа хада иаиааит

Абас ала аҩбатәи атур ашьҭахь акомандақәа "Нарҭ", "Динамо", "Риҵа" фба-фба кәатала роуит, "Гагреи" "Афони" – хԥа-хԥа, "Шахтиор", "Саӡ", "Самырзаҟан" макьаназ кәатала рымам.

XXVIII ашьапылампыл азы Аԥсны ачемпионат иалахәуп акомандақәа ааба: "Саӡ" – Цандрыԥшь, "Гагра" – Гагра, "Афон" – Афон ҿыц, "Риҵа" – Гәдоуҭа, "Динамо" – Аҟәа, "Нарҭ" – Аҟәа, "Самырзаҟан" –Гал, "Шахтиор" – Тҟәарчал.

Ачемпионат мҩаԥысуеит мшаԥы 20 инаркны абҵарамзанӡа. Актәи аикәшара мҩаԥысуеит рашәарамзанӡа, аԥхынра ахәмаррақәа аанкылазаауеит, аҩбатәи аикәшара – цәыббрамзазы иалагоит.

Ажәабжьқәа зегьы
0