Гагра амшын иагаз аԥсшьаҩы иԥсыбаҩ рыԥшааит

© Foto / facebook/МЧС Абхазии В акватории города Гагра обнаружено тело гражданина РФ Ростислава Петрова
В акватории города Гагра обнаружено тело гражданина РФ Ростислава Петрова - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.07.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Пиатигорск инхоз 2000 шықәса рзы ииз Ростислав Петров Гагра амшынеисра бааԥс иахҟьаны дӡааҟәрылеит ԥхынгәы 5 рзы.

АҞӘА, ԥхынгәы 9 - Sputnik. Гагра амшын иагаз аԥсшьаҩы Ростислав Петров иԥсыбаҩ рыԥшааит. Абри атәы аанацҳауеит АҶА апресс-маҵзура.

Аԥсыбаҩ ԥшаауп ҳәа АҶА ахь адырра ҟаҵан ԥхынгәы 9 асааҭ 08:40 рзы. Аиқәырхаҩцәа амшын иҭыргаз аԥсыбаҩ Гагратәи араионтә хәышәтәырҭа  аԥсышьҭаҵарҭахь инаргеит.

Ԥхынгәы 5 рзы иҟаз амшынеисра иахҟьаны иӡааҟәрылаз аҷкәын Аԥсныҟа ԥсшьара дааит Пиатигорскынтәи. Петров иеиқәырхаразы аӡы дҭалеит даҽа ԥсшьаҩык, уи дӡааҟәрыларц акгьы игымхеит, аха уи иалгара рылшеит.

Ԥхынгәы 8 рзы АҶА аусзуҩцәа иԥсыбаҩ рыԥшааит Гагра амшын иаанахәаз 1979 шықәса рзы ииз саратовтәи аԥсшьаҩы Павел Даньков.

Макьаназы лыԥшаара иаҿуп Бзыԥ аҿы зхәыҷқәеи лареи аӡы иагаз Санкт-петербургтәи аԥсшьаҩы Тамара Молчанова.

Аԥсны АҶА адыррақәа рыла, 2021 шықәса аԥхын аамҭазы ашәҟәы иҭагалоуп аӡы аҟны иҟалаз жәаба рҟынӡа амашәырқәа.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0