Шәача атуристцәа ршәарҭадаразы шаҟа лаҵа аҭаххо еилкаахеит

© Sputnik / Артур Лебедев / Амедиаҵәахырҭахь аиасраКурортный сезон в Сочи
Курортный сезон в Сочи - Sputnik Аҧсны, 1920, 01.08.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Иахьазы шәачатәи акурортқәа рҟны 30 алаҵаҟаҵарҭақәа аартуп, есыҽны иаадыртуеит аҭыԥ ҿыцқәа.
АҞӘА, нанҳәа 1 - Sputnik. Нанҳәамзазы шәачатәи акурортқәа ирыдыркылоит 900 нызқьҩык атуристцәа, дара ршәарҭадаразы иаҭахуп 50 нызқь доза алаҵа, абри атәы аанацҳауеит Sochi24.tv.
Проверка ПЦР-тестов при заселении в гостиницы в Краснодарском крае - Sputnik Аҧсны, 1920, 31.07.2021
COVID-19 аҟынтәи алаҵа змам аԥсшьаҩцәа ахараԥса ддыршәалоит Шәача
"Ԥхынгәы анҵәамҭазы алаҵа зманы Шәача иаҭааз аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара 40% инаӡеит. Ҳара ҳарбагақәа рыла аԥсшьаҩцәа рзы 50 нызқь доза алаҵа ҳҭаххоит", - абри атәы Telegram-канал аҿы иҩуеит Шәача ахада Алексеи Копаигородски.
Краснодартәи атәылаҿацә агәабзиарахьчара аминистрра иаҭаху ахыԥхьаӡара аашьҭра иазыхиоуп, иҳәеит иара.
Нанҳәа 1 инаркны асасцәа рыдыркылалоит аԥҟара ҿыцқәа рыла, уи инақәыршәаны Краснодартәи атәылаҿацә аотельқәеи асасааирҭақәеи рахь анеиразы  иаҭахуп иҵоурам ПЦР-тест, ма алаҵа шыҟаҵоу азы адокумент, ма ԥсшьара ианааиз инаркны хымш ирылагӡаны алаҵа ҟарҵароуп. 
Алаҵа ҟарҵаӡом 15 шықәса зхымҵыци 15 шықәса инаркны 18 шықәса зхыҵуеи ахәыҷқәа. 
Аԥҟарақәа ирыҵаркуеит асанаториақәа, апансионатқәа, асасааирҭақәа, ахатә ҩнқәа. 
Ажәабжьқәа зегьы
0