Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Амшын ахықәан: атурнир "Аԥсны. Тамшь-Village 2022" шымҩаԥысыз

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ажьырныҳәа 22-23 рзы Тамшь ақыҭан раԥхьаӡа акәны имҩаԥган жәларбжьаратәи атурнир "Аԥсны. Тамыш-Village 2022".
Раԥхьатәи жәларбжьаратәи ирццаку (рапид) ашахматтә турнир "Аԥсны. Тамшь-Village 2022" иалахәын Аԥсни Урыстәылеи рҟынтәи 90-ҩык ашахматасыҩцәа.
Атурнир аҟны иалкаахази аиааира згази иранашьан ахраҿақәа, амедалқәа, аҳаҭыртә шәҟәқәа. Аԥхьахәтә фонд сынтәа 500 нызқь мааҭ ыҟан. Тамшь ақыҭан аспорттә еицлабра есышықәса имҩаԥгалахоит.
Аицлабра "Аԥсны.Тамшь-Village 2022" мҩаԥыргеит аспорт азы Аԥсны Аҳәынҭеилакыи Аԥсны ашахмат азы Афедерациеи Аԥсны аҵареи абызшәатә политикеи рминистрра ацхыраара ала. Афинанстә цхыраара ҟарҵеит "Унив­ерсал банк", "А-мобаи­л", Гәылрыԥшьи Очамчыреи араионқәа рхадарақәа.
Аинформациатә дгылара - Sputnik Аԥсны.
Ажәабжьқәа зегьы
0