Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәатәи ашколқәа руак жәабран 4 рҟынӡа иадыркуеит

© Sputnik Cухумская школа № 10
 Cухумская школа № 10 - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.01.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа ақалақь ахадара аҵара аусбарҭа адыррақәа рыла, аҳҭнықалақь арҵаҩцәа 700-ҩык рҟынтәи акоронавирус 15-ҩык ирымоуп, 8000-ҩык аҵаҩцәа рҟынтәи – 69-ҩык.
АҞӘА, ажьырныҳәа 26 - Sputnik. Аҟәатәи ашкол №10 жәабран 4 рҟынӡа иадыркуеит ҳәа арадио Sputnik иазеиҭалҳәеит Аҟәа ақалақь ахадара аҵара аусбарҭа аиҳабы Асҭанда Ҭаркьылԥҳа.
Ашкол арктәуп ҳәа рыӡбеит аа-класск рҿы COVID-19 анаадырԥш ашьҭахь.

“Ашкол адирекциа иҟарҵаз аҳәарала иахьа инаркны жәабран 4 рҟынӡа аҵаҩцәа аушьҭуп. Ахәыҷқәа аҩныҟатәи адҵақәа рыҭан рхы иақәиҭтәхоит", - ҳәа лҳәеит Ҭаркьылԥҳа.

Егьырҭ аусбарҭа анапаҵаҟа иҟоу ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи русура иацырҵоит.
Ҭаркьылԥҳа илҳәеит иҟоу акоронавирустә ҭагылазаашьа шыуадаҩугьы, ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи раркра шиашам, аҵаратә процесс иара усгьы ишышьшьылаҳау.
Парамедик показывает результаты теста на COVID-19 в центре тестирования на коронавирус Маген Давид Адом - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.01.2022
Аԥсны
Аԥсны ПЦР-тестқәа ахьрыдыркыло аҭыԥқәа русура аамҭа иацҵахоит
Лара лажәақәа рыла, аҵаратә процесс аамҭа-аамҭала иахьаанкылахо ахәыҷқәа аҵара ргәы шахнаршәо.
Аҟәа ақалақь ахадара аҵара аусбарҭа адыррақәа рыла, аҳҭнықалақь арҵаҩцәа 700-ҩык рҟынтәи акоронавирус 15-ҩык ирымоуп, 8000-ҩык аҵаҩцәа рҟынтәи – 69-ҩык.
Аҟәа зынӡа 412 класс рҟынтәи 23 акарантин ахь иҟоуп.
Вакцинация против гриппа в Калининграде - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.01.2022
Аԥсны
Агәабзиарахьчара аминистрра алаҵаҟаҵарҭа ҭыԥқәа рхыԥхьаӡара иагнархоит
Ажәабжьқәа зегьы
0