Ашықәс азыбжа: Аԥсны иизи иԥсызи рхыԥхьаӡара

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аиустициа аминистрра адыррақәа рыла 2022 шықәса актәи азыбжазы Аԥсны ҿыц ииз ҳәа ашәҟәы иҭагалоуп 519-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит – 1166-ҩык.
Аԥсны аира аиҵахара атенденциа шыҟац иаанханы иҟоуп. 2020 шықәса актәи азыбжазы ареспубликаҿ иит 668 хәыҷы, 2021 шықәсазы - 611 хәыҷы.
Ажәабжьқәа зегьы
0