Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Арсалиаԥҳа еиҭалҳәеит аԥхын нҵәаанӡа аус зуа ацәыргақәҵақәа ртәы

Арсалиаԥҳа еиҭалҳәеит, аԥхын нҵәаанӡа аус зуа ацәыргақәҵақәа ртәы
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ацәыргақәҵатә зал хадаҟны иаатит аҭыԥантәи аҟазацәа русумҭақәа рцәыргақәҵеи рыҭиреи, уи анаҩс ицоит Аҟәа иазку аҭыхымҭақәа рыла ацәыргақәҵа ҿыц аиҿкаара аус, абри атәы зегьы арадио Sputnik иазеиҭалҳәеит Ацәыргақәҵатә зал хада аиҳабы Ельвира Арсалиаԥҳа.
"Шықәсык аԥхьа имҩаԥаҳгеит ас еиԥш ацәыргақәҵа, иҳәатәуп усҟан атәыла асасцәа роума, аҭыԥантәи ауааԥсыра роума, аинтерес зызцәырнагаз рацәоуп. Иҳаӡбеит иара есышықәса иҟаҳҵаларац. Ари ӡыргароуп асахьаҭыхыҩцәа рзы, ицхыраароуп. Азал маҷ аҿы аԥхын нҵәаанӡа ацәыргақәҵа мҩаԥыслоит. Есымчыбжьа аекспозициа аҽаԥсахлоит. Аусумҭақәа иаҳа ирацәоуп, азал маҷ аҿы ицәыргоу аасҭа. Ари зыԥсы ҭоу, еиҭаҵуа експозициоуп. Есымчыбжьы уаҭааргьы аҿыц убар улшоит", - ҳәа еиҭалҳәеит Арсалиаԥҳа.
Ацәыргақәҵатә зал хада аиҳабы иара убасгьы илҳәеит, амза 27 рзы ишаартхо Аҟәа иазку ацәыргақәҵа.
"Иҟалап дыҟамзар Аԥсны асахьаҭыхҩы Аҟәа зҟазара ианымԥшыз. Асахьаҭыхыҩцәа Аҟәа шырбо аиҿырԥшра цәыргақәҵак аҩнуҵҟа аинтерес аҵоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Иҳәатәуп, аусумҭақәа рхыԥхьаӡара даара ишырацәахаз, аԥхьа ус еиԥш аусумҭақәа ҳрышьҭазҭгьы, сынтәа иааргаз зегьы шазымкыз", - ҳәа лҳәеит Арсалиаԥҳа.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0