Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны Апрокуратура хада Лиудмила Скорик лганахьала ашьаус хацнаркит

© Sputnik / Томас Тхайцук Людмила Скорик
Людмила Скорик  - Sputnik Аҧсны, 1920, 12.09.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ԥыхьатәи Аԥсны асанитартә ҳақьым хада х-миллион мааҭк аҳәынҭқарратә мазара лтәылтәит ҳәа агәҩара рымоуп.
АҞӘА, цәыббра 12 - Sputnik. Аԥсны Апрокуратура хада ашьаус хацнаркит ԥыхьатәи Аԥсны асанитартә ҳақьым хада Лиудмила Скорик лганахьала. Абри атәы аанацҳауеит аусбарҭа асаит.
Ашьаус хацыркуп амаҵуратә напынҵақәа ҩынтә рхыҳәҳәареи аҳәынҭқарратә мазара ԥшьынтә ахатәтәреи аныхреи мҩаԥылгеит ҳәа.
Заанаҵтәи ашьаусԥшаара адыррақәа рыла, 2020 шықәса ԥхынгәымзазы Скорик Аҳәынҭқарратә санепидемстанциаҿы еиҿылкааит Аԥсны атәылауаа аԥара зхыршәаауаз алабораториатә маҵзурақәа рзынагӡара. Убри аан COVID-19 аҭҵааразы рхы иадырхәон амодульқәа ҩба змоу аппарат "Gene Xpert", уи Аҳәынҭсанепидемстанциа иарҭеит Адунеизегьтәи агәабзиарахьчаратә еиҿкаара. Зыхә ршәоз аҭҵаарақәа ари аппарат аҿы рымҩаԥгараан иныхын 594 картриџь, убас ала, аныхрақәа рымшала иӡан Аҳәынҭсанепидемстанциа иатәыз 1,8 миллион мааҭ.
Апрокуратура хада адырра ҟанаҵоит амазара аимҵәаразы алшарақәа раԥҵаразы Скорик еиҿылкааит ЗҲәА "Каре-групп", лмаҵуратә напынҵақәа дырхыҳәҳәаны, Аҳәынҭсанепидемстанциаҿы иаԥылҵеит аполиграфиатә маҵзурақәа ахьынаргӡашаз аҭыԥ, ари афирмаҿы иаалхәаз амаругақәа лхы иархәаны. Лмаҵураҭыԥ лхы иархәаны, Скорик 2019 шықәса мшаԥымза инаркны 2021 шықәса лаҵарамзанӡа ЗҲәА "Каре-групп"-и аиқәшаҳаҭрақәа рыбжьалҵеит аполиграфиатә аалыҵ аҟаҵаразы, урҭ аиқәшаҳаҭрақәа ишазгәаҭаз аҟара иҟаҵамызт. Убас ала, лара 76,8 нызқь мааҭ анапынҵа ԥара ҭыганы илтәылтәит.
Иара убас аусбарҭа адырра ҟанаҵоит Лиудмила Скорик лмаҵураҭыԥ лхы иархәаны 671 нызқь мааҭ аԥара шеимылҵәаз азы. Уи лара иаллыршеит лареи ЗҲәА "Каре-групп"-и амедицинатә аалыҵқәа раагаразы иԥаршеиу аиқәшаҳаҭра рыбжьаҵаны, иара убас иҷыдоу автомашьынақәа хԥа раагаразы убри аилазаареи лареи ирыбжьалҵаз даҽа еиқәшаҳаҭрак ала ахыдҵақәа рынагӡаразы 475 нызқь мааҭ аԥареи арбаны.
Людмила Скорик  - Sputnik Аҧсны, 1920, 04.09.2022
Аԥсны
Аԥсны Апрокуратура хада зхабар ыҟам Лиудмила Скорик лганахьала агәаҭарақәа ирылагеит
Асаниатратә ҳақьым хада лусура аҭыԥ аҿы дшыҟамыз еилкаахеит ҳазҭоу ашықәс нанҳәамза алагамҭазы. Аԥсны Агәабзиарахьчара аминистрра аҳәамҭа ҟанаҵеит Скорик лнапхгара адырра шрылымҭаз лыҟамзаара зыхҟьаз, аӡәгьы лыҽшималымдаз, аҭел аҭак шыҟалымҵо. Аусбарҭа амаҵуратә гәаҭара амҩаԥгара иалагеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0