Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Хәарцкьиа еиҭеиҳәеит Гәымсҭа ақыҭаҟны аԥшатлакә аԥхасҭа знаҭаз шаҟаҩы ирыцхраатәу

Хәарцкиа еиҭеиҳәеит Гәымсҭа ақыҭаҟны аԥшаргьагьа аԥхасҭа знаҭаз шаҟаҩы ирыцхраатәу
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа араион Гәымсҭа ақыҭа ахада Нурбеи Хәарцкьиа арадио Sрutnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит аԥшаӷьы иарбан ԥхасҭоу анхацәа ирнаҭаз, шаҟа ҭаацәара ацхыраара рыҭатәу.
Аҟәа араион Гәымсҭа ақыҭан аԥшаӷьы аҩнқәа рхыбқәа хнашәеит цәыббра 12-13 руха.
"Араион ахадараҟны иаԥҵоу акомиссиа аӡбамҭала бжьы-ҩнык рыԥшәмацәа ацхыраара рыҭатәуп. Егьыс аҩнқәа рхыбқәа акы-ҩба ашиферқәа ахьақәнахыз, уиаҟара ԥырхага змауз, рхала ишыҟарҵо атәы рҳәеит. Иахьа изыцхыраатәу аҩнқәа быжьба ыҟоуп. Аҩнқәа ҩба рҟны аҩнымаҭәагьы акы иаԥсамкәа иахьыҟалаз ыҟоуп. Акомиссиаҟны иҳаӡбеит зегь раԥхьаӡа иргыланы ҩ-ҩнаҭак иаарласны ацхыраара рыҭатәуп ҳәа", - иҳәеит Хәарцкьиа.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0