Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Арҷелиаԥҳа аимҳәа аҟынтәи алаҵазы: ачымазара ахы цәырнагаанӡа ҳалагоит аҟаҵара

Арҷелиаԥҳа аимҳәа аҟынтәи алаҵазы: ачымазара ахы цәырнагаанӡа ҳалагоит аҟаҵара
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ареспублика атерапевт хада Анжела Арҷелиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит аимҳәачымазара аҟынтәи шаҟа лаҵа ыҟоу, уи аԥхьа иргыланы иҟазҵаша.
Агрипп чымазара аҟынтәи алаҵаҟаҵара хацыркхоит иааиуа амчыбжь инаркны. Аминистрра иамоуп"ВаксигрипТетра" х-нызқь лаҵа.
Алаҵа рзыҟарҵоит адуцәа реиԥш ахәыҷқәагьы араионтә хәшәтәырҭақәеи аполиклиникақәеи рҿы хәыда-ԥсада.
"Алаҵа ԥшь-хәҭаҷк амоуп, еиҳарак зымч ӷәӷәоу агрипп иаиааиуа ауп. Ашәахьаҽны ҳалагарц ауп ауаа алаҵа рзыҟаҵара. Ҭагалан ауп абжьааԥны ҳаналаго алаҵаҟаҵара, ачымазара ахы цәырнагаанӡа. Уажәы иҟоуп зԥынҵа еихачу, еимҳәо, аха уиаҟара рхыԥхьаӡара дуӡам. Убри аҟынтә згәабзиара уашәшәырам, аҳақьым алаҵа ҟарҵароуп ҳәа ззиԥхьаӡо, урҭ ирзыҟаҵатәуп", - лҳәеит Арҷелиаԥҳа.
Аҳақьым иазгәалҭеит аимҳәачымазара аҟынтәи алаҵа шрыдыргало агәычымазара змоу, аинфаркт зхызгахьоу, арԥҳачымазара змоу, аԥҟарақәа зхызгахьуоу, избанзар дара рзы агәацәкра даара ашәарҭара ацуп.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0