Путин Ердоган изеиҭеиҳәеит Ҭырқәтәыла агазтә хаб аԥҵара аидеиа атәы

© POOL / Амедиаҵәахырҭахь аиасраПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - Sputnik Аҧсны, 1920, 13.10.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Уаанӡа Путин иҳәахьан Урыстәыла агаз амҩангара Амшын еиқәа арегион ахь ииаганы Ҭырқәтәыла ала аиҿкаара ҟалар алшоит ҳәа.
АҞӘА, жьҭаара 13 - Sputnik. Урыстәыла ахада Владимир Путин иколлега Реџьеп Таип Ердоган изеиҭеиҳәеит Ҭырқәтәыла агазтә хаб аԥҵара аидеиа. абри атәы аҩуеит РИА Новости.
"Ҳара ҭынчрала ахәԥсақәа рышьақәыргылареи рҭышәныртәалареи ҳалшоит, аџьармыкьатә ҩаӡарала, аполитикатә ҟазшьа амҭакәа", - иҳәеит Путин.
Убри аан Урыстәыла ахада иахьатәи абылтәы ахәԥсақәа хагалоуп ҳәа рхиҳәааит.
Путин иазгәеиҭеит "ахаб" анашьҭырҭатә ҭыԥ адагьы ахәԥса аҳәаақәҵаратә ҭыԥ акәны иҟалар шауа.
Уи адагьы Путин аҳәамҭа ҟаиҵеит АЕС "Аккую" Ҭырқәтәыла аргылара аплан инақәыршәаны ишымҩаԥысуа, Москвеи Анкареи актәи аенергоблок Ҭырқәтәыла аиубилеи инақәыршәаны аусура аларгаразы реиқәшаҳаҭра анагӡара шауа.
Иааиуа ашықәс лаҵарамзазы АЕС ахь аиадертә былтәы анагара азыԥхьагәаҭоуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0