Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аслан Бжьаниа Еиск иҟалаз арыцҳара азы Вениамин Кондратиев дидышшылеит

© Sputnik / Марианна Кубрава Аслан Бжания
Аслан Бжания  - Sputnik Аҧсны, 1920, 18.10.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҳаирплан Су-34 Еиск иахькаҳаз иахҟьаны 14-ҩык ҭахеит.
АҞӘА, жьҭаара 17 - Sputnik. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа Еиск иҟалаз арыцҳара азы Краснодартәи атәылаҿацә агубернатор Вениамин Кондратиев дидышшылеит, абри атәы аанацҳауеит ахада ипресс-маҵзура.
"Гәалсра дула сшәыдышшылоит аҳаирплан Су-34 Еиск иахькаҳаз иахҟьаны аҭынчуааԥсыра рыԥсҭазаара иахьалҵыз. Иҭахаз рыуацәеи рҭынхацәеи сгәы ишалсыз сызрашәҳәа, ааха зауз зегьы иаарласны ргәабзиара шьақәгыларц рзеиӷьасшьоит", - азгәаҭоуп адырраҭараҿы.
Ашәахьа ахәылбыҽха Краснодартәи атәылаҿацә Еиск ақалақь аиланхарҭақәа рҟны абжьыццакыра еиҳау аҳаирплан-жәылаҩ Су-34 аҽазыҟаҵараан икаҳаит Аладатәи арратә округ арратә ҳаирбаӷәазаҟынтәи ишьҭыԥрааны аҳаракырахь ианхалоз. Аԥырҩцәа аҳаирплан ааныжьра иахьӡеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0