Аминистрцәа реилазаара ишьақәнаргылеит аԥсыӡкраамҭаан шаҟа аԥсыӡ укыр ҟало акапан

© Sputnik Роберт ДжопуаХамса
Хамса - Sputnik Аҧсны, 1920, 30.11.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аминистрцәа реилазаара ишьақәнаргылеит 2022-2023 шықәса ҭагалан-аӡынтәи аԥсыӡкраамҭаан акамшьиа шаҟа укыр ҟало акапан, аквота – 35 000 тонна.
АҞӘА, абҵара 30 - Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аминистрцәа реилазаара ақәҵара аднакылеит "2022-2023 шш. рзы ҭагалан-аӡынтәи аԥсыӡкраамҭаз шаҟа укыр ҟало".
ЗЫкра ҟало аԥсыӡ акапан

Аԥсыӡхкқәа

Аҵәахзыԥхьагәаҭа (тоннала)

Зыкра алшо акапан (тоннала)

Ирабжьырго акапан (тоннала)

Акамшьиа

100 000

35 000

35 000

Аҵыхәшәыгә

2 200

300

280

Агәыҵаԥшь

350

70

65

Аԥсардаҳан

1 800

500

500

Аидыԥсала

500

100

95

Аҷарқал

290

40

35

Амшынла

90

1,8

1,3

Ашәиаҟ

50

7

6

Амшынцгәы, амшынбгахәыҷы

135

25

20

Алуфар

400

250

250

Асмарида

230

40

30

Егьырҭ аԥсыӡхкқәа

220

65

63

Зынӡа:

106 265

36 398,8

36 345,3

Ақәҵара азин ҟанаҵом аԥсыӡкраамҭаан ирхьшәашәоу, аҵаарку, аҿыцкыра ԥсыӡ аекспорт. Азин ыҟоуп урыстәылатәи аԥсыӡкратә наплакқәа заҵәык раахәара.
Аԥсны ақыҭанхамҩа аминистрра анапы ианҵоуп аӡы-биологиатә ресурсқәа рхархәаразы аԥара алхра аиқәыршәара, урҭ ареспубликатә биуџьет рахыԥхьаӡалара ахылаԥшра. Аҳәынҭқарратә ҳазалхартә еилакы, Ақыҭанхамҩа аминистрра, Аекологиаз аҳәынҭеилакы ақәҵара анагӡашьа ирхылаԥшлароуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0