Жәамштәи арбагақәа: Афонҿыцтәи аҳаԥи Риҵатәи амилаҭтә парки ирҭааз

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Афонҿыцтәи аҳаԥи Риҵатәи амилаҭтә парки- аԥсшьаҩцәа рацәаҩны изҭаауа еицырдыруа атуристтә хырхарҭақәоуп.
Атуризм аминистрра адыррақәа рыла Риҵатәи амилаҭтә ҳәырԥсарра жәнызқьҩык инареиҳаны иаҭааит ажьырныҳәа 1-10 рзы. 2022 шықәса ажьырныҳәа 1-10 рзы апарк иаҭааз рхыԥхьаӡара 13 нызқьҩык ыҟан.
Афонҿыцтәи аҳаԥы акәзар, ажьырныҳәа 1-9 рзы иаҭааит 6395-ҩык, абиуџьет хаҭәаахеит 4,476 млн мааҭ рыла.
Аҳаԥы аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Дамеи Смыр ишазгәеиҭаз ала ҵыԥхтәи ашықәса азы ажьырныҳәа 1 инаркны 11-нӡа аҳаԥы иҭалеит 9442-ҩык, абиуџьет иҭалеит 4,721 млн мааҭ.
Ареспубликаҟны ашәҟәы иҭагалоуп 788 ргылара - 39 нызқьи 323 иара-ҭыԥ ыҟоуп, 112 ргылара аиурист хаҿқәа иртәуп, 543 - ахазхаҭалатәи анаплакҩцәа, 133 - хаҭалатәи.
Ажәабжьқәа зегьы
0