Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Очамчыра араион аҿы хә-гектарк аҳаскьынҩа блит амца ахьацрарҵаз азы

© Foto / МЧС АбхазииПять гектаров сухостоя загорелись в Очамчырском районе
Пять гектаров сухостоя загорелись в Очамчырском районе - Sputnik Аҧсны, 1920, 23.01.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҳаскьынҩа амца ахьацрарҵаз иахҟьаны ачаитә плантациақәа рахь ииасхьарц ак агымхеит.
АҞӘА, ажьырныҳәа 23 - Sputnik. Хә-гектарк рҟынӡа аҳаскьынҩеи абна аҵеи амца рыцралеит Очамчыра араион Кәтол ақыҭан ҳәа аанацҳауеит АҶА апресс-маҵзура.
"Ауаҩы инапала амхқәа, ауҭрақәа ррыцқьаразы адгьыл амца ахьацреиҵо азы абылрақәа акыр рҽеиҵырхит", - ҳәа ануп адырраҭараҿы.
Аусбарҭаҿы иазгәарҭоит ашәарҭара шыҟаз ачаитә плантациақәа рахь амца ииасуеит ҳәа.
Амца дырцәон Очамчыцра абылраҽацәыхьчаратә ҟәшеи ақыҭауааи. Амца аанкылан, иара убас амхқәа рцәаӷәеит амцакрақәа уаҳа иҟамларц азы.
Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра ауаа рахь ааԥхьара ҟарҵоит агәаҽанызаара аарԥшны аҳаскьынҩа амца ацрарымҵаларц, уи иахҟьаны заԥырҟәҟәаара уадаҩу аҭагылазаашьа бааԥсахьы икылнагар ахьауа азы.
Ԥачлиа абнақәа рбылразы: анхацәа иаармарианы рыдәқәа ррыцқьара иашьҭоуп - Sputnik Аҧсны, 1920, 23.01.2023
Арадио
Ԥачлиа абнақәа рбылразы: анхацәа иаармарианы рыдәқәа ррыцқьара иашьҭоуп
Ажәабжьқәа зегьы
0