Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны аиреи аԥсреи рхыԥхьаӡара

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны аиустициа аминистрра аиреи аԥсреи рхыԥхьаӡаразы адыррақәа акьыԥхьит.
Аԥсны аҵыхәтәантәи хәышықәса адемографиатә рбагақәа акьыԥхьит аиустициа аминистрра. 2018 шықәса раахыс аира алаҟәра иаҿуп. 2018 шықәсазы 1614 ахәыҷқәа иизар, 2022 шықәсазы 1142 заҵәык роуп.
Убри аан зыԥсҭазаара иалҵо рзы арбагақәа шыҟац иаанхоит. Аҿкчымазара алаҵәара ду аныҟаз 2021 шықәсазы рыԥсҭазаара иалҵит 2228-ҩык.
Ажәабжьқәа зегьы
0