Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Амҷԥҳа Берлин Аԥсны аӡыргара аус иазкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Амҷԥҳа Берлин Аԥсны аӡыргара аус иазкны
Анапаҵаҩра
Берлин имҩаԥган Аԥсны Аҳәынҭқарра аӡыргара "SiеMatic" аҩны аҟны. Ахәыҟаҵарҭатә ҩнымаҭәахә ҭзыжьуа анемец бренд аплатформаҟны еизаз идырбан аԥсуа сасдкылара иацу атрадициақәа, еиҭаҳәан ҳмилаҭтә хаҿра аазырԥшуа ақьабзқәа ртәы. Аӡыргара рхы аладырхәит аусдкылаҩцәа, аполитикеи акультуреи русхкқәа знапы рылаку, ажурналистцәа.
Аӡыргара шеиҿкааз, уи амҩаԥгашьа иацыз акәамаҵамақәеи ртәы арадио Sputnik аефир аҟны иаҳа инарҭбааны дазааҭгылеит Германиа иҟоу Аԥсны ахаҭарнак Хьыбла Амҷԥҳа.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0