Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Ихаау аргәыцқәа: Гәымсҭа ақыҭан амаахыри амшәмаахыри шырааӡо

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амаахыри амшәмаахыри раарыхырҭа Аҟәа араион Гәымсҭа ақыҭан иҟоуп. Араҟа ақыҭаԥсҭазаара еилашуеит - ҩ-ҭаацәарак хҭацәыхак рымаӡамкәан рхатә наплакы аԥҵаны иазааԥсоит.
Иахьазы аргәыцқәа рыҟәшәара иаамҭоуп, амаахыри амшәмаахыри иҷыдоу ахылаԥшра рҭахәуп: аргәыцқәа амра ашәахәақәа иацәыхьчатәуп, аӡы ииашаны ирықәҭәатәуп. Амаахыри амшәмаахыри рҽаҩра шықәсык ахь знык-ҩынтә иҭаргалоит.
Ажәабжьқәа зегьы
0