Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

"Акурорт Пицунда" хнызқьҩык инареиҳаны атуристцәа аҭаахьеит

© Sputnik / Томас ТхайцукТуристы в Пицунде
Туристы в Пицунде  - Sputnik Аҧсны, 1920, 25.06.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Иааиуа амшқәа рзы "Акурорт Пицунда" иаҭаараны иҟоуп ҩнызқьҩык инареиҳаны аԥсшьаҩцәа. Заанаҵтәи иаанкылоу аҭыԥқәа рыла хыԥхьаӡара рацәала раара азгәаҭоуп ԥхынгәы, нанҳәамза, цәыббрамзазы.
АҞӘА, рашәара 25 - Sputnik. Аԥхынтәи аԥсшьара аамҭа иалагазар хнызқьи бжаки инареиҳаны атуристцәа рыԥсы ршьахьеит еидҵоу апансионатқәа "Акурорт Пицунда" аҟны. Абри атәы арадио Sputnik аефир аҟны иҳәеит акомплекс аиҳабы Фрикан Гәынба.

"Асезон ианалага инаркны 3600-ҩык атуристцәа ҳадаҳкылахьеит. Ҵыԥх уажәтәи аамҭазы 2000-ҩык ракәын иҟаз, ҵыԥхцәа - 6000-ҩык рҟынӡа. Ҩышықәса раԥхьа, апандемиа ашьҭахь ауаа еиҳа аԥсшьара ицон", - ҳәа иҳәеит Гәынба.

Иааиуа амшқәа рзы "Акурорт Пицунда" иаҭаараны иҟоуп ҩнызқьҩык инареиҳаны аԥсшьаҩцәа. Гәынба иажәақәа рыла, хыԥхьаӡара рацәала раара азгәаҭоуп ԥхынгәы, нанҳәамза, цәыббрамзазы.
Сынтәа апансионат аҟны аԥсшьараз рыхәқәа маҷк ишьҭыҵит. Уахыки-ҽнаки ахәԥса 1500-3500 мааҭ иаԥсоуп.
"Акурорт Пицунда" аиҳабы ишазгәеиҭаз ала, еидҵоу апансионатқәа хымԥада аиҭарҿыцра рҭахуп, быжькорпуск рҟынтәи хәба еиҭашьақәыргылоуп, иаанхаз ҩба хымԥада еиҭашьақәыргылатәуп. Акурорт аиҳабыра ашәҟәқәа дырмазеихьеит атәыла анапхгара рахь апансионаҭқәа рҭагылазаашьа аихьтәразы ацхыраара рырҭарц.
Самшитовая роща в Пицунде  - Sputnik Аҧсны, 1920, 23.06.2023
Аԥсны
Апансионат "Самшитовая роща" анапхгараҭаразы Аԥсны ашәарҭадаратә маҵзура иаҭоуп
Ажәабжьқәа зегьы
0