Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

2023 ашықәсбжа: Аԥсны шаҟаҩы ииз

Анапаҵаҩра
Аԥсны агәабзиарахьчара аминистрра адыррақәа рыла, 2023 шықәса актәи азыбжаз Аԥсны иит 523-ҩык, урҭ рҟынтәи аҷкәынцәа – 283, аӡӷабцәа – 240.
Милаҭла: аԥсуаа-319-ҩык, ақырҭқәа 63-ҩык, аерманцәа-59,аурысқәа-34, егьырҭ -49-ҩык.
2022 шықәсазы иарбоу аамҭахҵәазы Аԥсны иит 562-ы ахәыҷқәа: 283-ҩык аҷкәынцәа, 279-ҩык аӡӷабцәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0