Кәарҷелиаԥҳа еиҭалҳәеит ашколтә программа иалагалаз аҿыцрақәа ртәы

Анапаҵаҩра
2023-2024 шықәсазтәи аҵарашықәс иалагӡаны ашколтә программа иалагалаз аҿыцрақәеи, арҵаҩцәеи аҵаҩцәеи русуеицура шышьақәгылази, арҵагатә шәҟәқәеи арҵаҩцәеи разымхара азҵаара ӡбашьас иаиуеи, аҵарадырра мхьысҳахарц азы иԥсахтәуи ртәы арадио Sputnik астудиаҿы еиҭалҳәеит Аԥсны аҵара аминистр ихаҭыԥуаҩ Ада Кәарҷелиаԥҳа.
Шәахәаԥш инарҭбаау авидеонҵамҭа.
Ажәабжьқәа зегьы
0