20:35 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.01
  • EUR85.68
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
12 0 0

Аԥсныҟа ԥсшьара ҳәа иаауа атуристцәа ПЦР-тест ма алаҵа шрымоу азы асертификат рҭахӡам.

АҞӘА, ԥхынгәы 6 – Sputnik. НанҳәамзаАԥсны аԥшьаразы зегь реиҳа иалыркаауеит ҳәа аанацҳауеит аԥсшьаразы анхарҭа ахьҿарҵо амаҵзура асаит TVIL.RU.

Нанҳәамзазы ахәыҷқәа рыцны зыԥсы зшьо рхыԥхьаӡара еиҳа еиҵоуп ԥхынгәы аасҭа, нанҳәа- 22%, ԥхынгәы- 34.

TVIL.RU астатистика инақәыршәаны, ԥхынгәымзазы аԥсшьаҩцәа анхарҭа ҭыԥқәа ҿарҵоит 2416 мааҭ ҳәа, нанҳәамзазы уахыки-ҽнаки 2784 мааҭ ҳәа. Аԥсшьаразы иаҿарҵоз аамҭагьы аҽеиҭанакит, бжьаратәла- 10 у/ҽ .

Амаҵзура адыррақәа рыла, Краснодартәи атәылаҿацә аҿы акоронавирус алаҵәара инадҳәаланы аԥкырацҵақәа ирхырҟьаны Урыстәыла атәылауаа Аԥсны аԥсшьараз змоу рҭаххара аинтерес иацлеит.

Урыстәылауаа еиҳа аԥсшьарҭа ҭыԥны Аԥсны иалыркаауа Гагра ақалақь ауп.

Асиа еиқәыршәоуп 2021 шықәса ԥхынгәымзазы аԥсшьаҩцәа иҿарҵо анхарҭа ҭыԥқәа рзы адыррақәа ҳасаб рзуны.

Ихадоу атемақәа