Аӡбахә ҳәоуп Аԥсны аԥшьаразы иарбан мзоу иалкаау

© Sputnik / Томас ТхайцукКурортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии.
Курортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии.  - Sputnik Аҧсны, 1920, 06.07.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсныҟа ԥсшьара ҳәа иаауа атуристцәа ПЦР-тест ма алаҵа шрымоу азы асертификат рҭахӡам.

АҞӘА, ԥхынгәы 6 – Sputnik. НанҳәамзаАԥсны аԥшьаразы зегь реиҳа иалыркаауеит ҳәа аанацҳауеит аԥсшьаразы анхарҭа ахьҿарҵо амаҵзура асаит TVIL.RU.

Новый Афон  - Sputnik Аҧсны, 1920, 05.07.2021
Афон ҿыц ԥхынгәымзазы еиҳа хәмариала аԥсшьара ахьалшо ақалақьқәа ирылашәеит

Нанҳәамзазы ахәыҷқәа рыцны зыԥсы зшьо рхыԥхьаӡара еиҳа еиҵоуп ԥхынгәы аасҭа, нанҳәа- 22%, ԥхынгәы- 34.

TVIL.RU астатистика инақәыршәаны, ԥхынгәымзазы аԥсшьаҩцәа анхарҭа ҭыԥқәа ҿарҵоит 2416 мааҭ ҳәа, нанҳәамзазы уахыки-ҽнаки 2784 мааҭ ҳәа. Аԥсшьаразы иаҿарҵоз аамҭагьы аҽеиҭанакит, бжьаратәла- 10 у/ҽ .

Амаҵзура адыррақәа рыла, Краснодартәи атәылаҿацә аҿы акоронавирус алаҵәара инадҳәаланы аԥкырацҵақәа ирхырҟьаны Урыстәыла атәылауаа Аԥсны аԥсшьараз змоу рҭаххара аинтерес иацлеит.

Урыстәылауаа еиҳа аԥсшьарҭа ҭыԥны Аԥсны иалыркаауа Гагра ақалақь ауп.

Асиа еиқәыршәоуп 2021 шықәса ԥхынгәымзазы аԥсшьаҩцәа иҿарҵо анхарҭа ҭыԥқәа рзы адыррақәа ҳасаб рзуны.

Ажәабжьқәа зегьы
0