22:35 17 Абҵара 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD63.89
 • EUR70.41
Афотосахьақәа

Аԥсуа изы ибџьарын: ахыцуаа реицлабра Гәыма ақыҭан

Икьаҿу ахьарԥш аиура
5110
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ахыцуаа аԥсуа маҭәала еилаҳәазар ахәҭан.

Аԥсны Афырхаҵа Валери Делба ихьӡ зху ахыцуаа реицлабра мҩаԥысит ԥхынгәымза 15 рзы, Аҟәа араион Гәыма ақыҭан.

Ахыци ахәымпали рыла ахысразы аицлабра еиҿнакааит ахыцуаа реилазаара "Афырхы". Иара агәаҳәара змаз зегьы рхы аладырхәыр рылшон. Сынтәатәи алахәылацәа рхыԥхьаӡара наӡеит жәаҩык рҟынӡа.

Ахыци ахәымпали: Гәыма имҩаԥысит ахыцуаа реиндаҭлара

Аицлабрақәа шьақәгылан ҩ-еикәшарак рыла. Актәи аикәшараҿы досу ирыман хԥа-хԥа ҽазышәара, ацәҟьа акылкааразы. Ҽазышәара цыԥхьаӡа ахысҩцәа фба-фба хыц ҭдырҟьон. Актәи аҩбатәи аҽазышәарақәа ахысҩцәа рҭыԥ иахымскәа 30 метра рҟынтәи ихысуан. Ахԥатәи аан, хысрацыԥхьаӡа дара ацәҟьа хәба-хәба метра иадҵуан. Убас ф-хыцк ҭдырҟьаанӡа.

Актәи аикәшара алҵшәақәа рыла , 72 кәатала рҳаны аиааира игеит асахьаҭыхҩы Баҭал Џьапуа. Аҩбатәи аҭыԥ иҽаԥсеитәит "Афырхы" ахантәаҩы, Аԥсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба. Ахԥатәи – Фелиқс Кәыҵниа.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:20 30.10.2019
  16:20 30.10.2019

  Хәаԥ ажьҭаара аԥскымҭазы

  Аԥсны жьҭаарамзазы, амза ахьӡ ишаҳәо еиԥш, ажьҭаара иаԥскымҭоуп. Жәытә-натә аахыс аԥсуаа ажь аҵла, еиҳарак ал, иқәҵаны ирааӡон. Уи ажь агьама иаҳагьы иархаауеит ҳәа ирыԥхьаӡон.

  54
  15
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:36 29.10.2019
  14:36 29.10.2019

  Иԥшьоу ачеи ашьтәеи: Габниаа рныҳәара

  Октиабр 28 рзы, ашәахьаҽны Џьырхәа ақыҭа Габниаа ажәлантә рныҳәара мҩаԥыргеит. Уи амҩаԥгашьеи Габниаа рныҳәара аҭоурыхи дазааҭгылоит аныҳәара зҽалазырхәыз Нарҭыдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуа.

  154
  11
 • Инаугурация президента Абхазии
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:25 10.10.2019
  10:25 10.10.2019

  Зегьы рзы схадоуп: Рауль Ҳаџьымба имаҵура анагӡарахь инеира

  Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәаны атәыла ахада Рауль Ҳаџьымба изинмчра хацыркхеит Аԥсны Апарламент адепутатцәеи Аконституциатә ӡбарҭа аӡбаҩцәеи алархәны иҭоубашьҭаҵара анымҩаԥига ашьҭахь.

  15
  15
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:23 14.09.2019
  17:23 14.09.2019

  Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча

  Аботаникатә баҳча даара акыр зхыҵуа Аԥснытәи анаукатә усбарҭоуп. Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча иаҭаауеит хыԥхьаӡара рацәала асасцәа.

  31
  16

Ихадоу атемақәа