01:06 30 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD78.87
  • EUR92.60
Афотосахьақәа

Ҳахгьы ҳахьчарц, ҽаӡәгьы ҳиеиҷаҳарц: акоронавирус иаҳзаанагаз ашьцылара

Икьаҿу ахьарԥш аиура
31 0 0
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аҟәа аԥшаҳәаҿы иуԥылоит асабрадақәа зҿоу аҭыԥҳацәа

Адунеи зегь зымҽхазкыз акоронавирус апандемиа Аԥсны аҿагылоижьҭеи шықәсыбжак еиҳауп. Атәылаҿы уажәы-уажәы еиуеиԥшым аԥкрақәа аларгалалоит. Аԥсны иқәынхои уи асасцәеи ирабжьыргоит ауаа рахь ианцәырҵуа асабрадақәа рҿарҵаларц.

COVID-19 ҳзышьцыланы ҳаҟаз ҳабзазашьа аԥсахит. Ачымазара ҿкы иацәшәаны амедицинатә сабрадақәа зхазҵо иалагаз рацәаҩхеит.

Еиҳарак асабрадақәа зҿоу ауаа уԥылоит ахыбрақәа рыҩнуҵҟа, ажәлар ахьеизо аҭыԥқәа рҿы. Аха иҟоуп апарк аҿы ма аԥшаҳәаҿы ианынеиааиуагьы зынӡа изхызымхуа.

Жьҭаара 13 рзы Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа адҵа инапы аҵаиҩит атәылаҿы акоронавирус аламырҵәаразы аԥкрақәа ралагаларазы. Урҭ инарықәыршәаны, ауаа рацәа ахьеизо аҭыԥқәа рҿы амедицинатә сабрадақәа ныҟәыргаларц рабжьыргоит.

Жьҭаара 15 рызтәи адыррақәа рыла, акоронавирустә инфекциа Аԥсны ирыдырбалахьеит 2672-а, ргәы бзиахеит 1175-ҩык, 23-ҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Иҵегь афотосахьақәа

Ихадоу атемақәа